/
/
/

Funktionsnedsatta löper fördubblad risk att dö i cancer

den 1 februari 2013 kl. 09:30 Pressmeddelande

Funktionsnedsatta som får cancer har sämre chans än andra cancerpatienter att överleva. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga lägesrapport, som också visar att det finns kompetensbrister inom hemtjänsten.

En formulering i pressmeddelandet har uppdaterats den 1 februari. Till omfattande hemtjänst räknas hemtjänst om mer än 25 timmar i månaden.

Lägesrapport 2013 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige.

– Rapporten visar att dödligheten i de flesta sjukdomar fortsätter att minska hos befolkningen i stort. Men fortfarande återstår förbättringsområden. Sjukvården är inte alltid jämlik och det finns utmaningar när det gäller kompetensförsörjning inom både vård och omsorg, säger Johanna Jupiter, projektledare för rapporten.

Ett exempel är att personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och som får cancer löper mer än fördubblad risk att dö jämfört med andra cancerpatienter. Socialstyrelsen har särskilt tittat på funktionsnedsatta kvinnor med bröstcancer, vars risk att dö är nästan 70 procent högre än andra bröstcancerpatienters.

– Vi kan se att kvinnor med funktionsnedsättning ofta får sin bröstcancerdiagnos i ett senare skede än andra. En viktig åtgärd är därför att socialtjänstens personal satsar särskilt på att den här gruppen kommer till mammografin i tid. Vården måste också ta bättre hänsyn till att patienterna kan ha svårt att kommunicera och anpassa sin information efter det, säger Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

Var fjärde hemtjänstanställd saknar yrkesutbildning

Inom äldreomsorgen fortsätter trenden att allt fler av de mest sjuka äldre får vård och omsorg hemma i stället för på äldreboenden. Andelen har ökat från 66 till 70 procent perioden 2007-2011. I gruppen 80 år och äldre syns även en ökning av andelen som behöver omfattande hemtjänst om mer än 25 timmar i månaden. Trots utvecklingen saknar en fjärdedel av de fast anställda yrkesförberedande vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå, som Socialstyrelsen sedan 2011 rekommenderar att alla ska ha. Inom enskilt driven hemtjänst är det mer än en tredjedel som inte har grundkompetens för yrket.

– Med tanke på de växande och alltmer komplexa behoven hos äldre med hemtjänst är andelen kompetent personal oroväckande låg. De arbetar ofta helt ensamma och ställs inte sällan inför svåra bedömningar under tidspressade scheman. Verksamheterna borde satsa mer på kompetensutveckling och bara anställa yrkesutbildad personal, säger Gert Alaby, Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor.

För att stärka kompetensen kan kommunerna sedan 2011 söka bidrag inom den statliga satsningen Omvårdnadslyftet.

Några andra resultat ur lägesrapporten:

  • De totala kostnaderna för vård och omsorg har ökat med 20 procent i fasta priser under åren 2002-2011. På hälso- och sjukvårdssidan är kostnadsökningen som störst inom primärvården, som ökat med nästan 10 procent mellan 2007 och 2011. Inom socialtjänsten står insatser till personer med funktionsnedsättning för den största ökningen. Området har blivit drygt 14 procent dyrare sedan 2007.
  • Risken för överbeläggningar inom sjukvården har ökat på grund av ett minskat antal vårdplatser. Mellan 2007 och 2011 blev antalet platser drygt 600 färre, och det är framförallt inom geriatrisk vård som minskningen skett. År 2011 fanns det cirka 25 600 vårdplatser i landet.
  • Den tidigare kraftiga ökningen av personlig assistans till personer med funktionsnedsättning har avstannat. År 2011 fick 19 300 personer assistansersättning eller personlig assistans enligt LSS. Nya beslut om assistans har fattats, men samtidigt upphörde stödet för 6,5 procent av personerna mellan 2010 och 2011. Majoriteten av dem vars assistans har upphört har inte heller fått något annat stöd enligt LSS.

Kontakt

Johanna Jupiter
Frågor om rapporten
075-247 37 21

Karin Flyckt
Frågor om personer med funktionsnedsättning
075-247 35 75

Gert Alaby
Frågor om äldre
075-247 35 68