/
/
/

Stor förbättringspotential för behandling av diabetes

den 3 december 2013 kl. 10:00 Pressmeddelande

Överlevnaden för dem som drabbas av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar förbättras. Blodtryck och blodfetter kan sänkas för fler diabetespatienter, och antalet operationer vid svår fetma ökar. När patienterna själva skattar vården får sjukhusen bättre betyg än vårdcentralerna.

Det är några av resultaten i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.

– Det finns fortfarande ganska stora variationer mellan landsting och sjukhus inom flera områden. Men vi är mycket nöjda med att fler personer överlever efter att ha drabbats av svåra sjukdomar. Till exempel så har dödligheten efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt minskat med 7 procent sedan 2008 och över 30 procent under hela 2000-talet. Femårsöverlevnaden i bröstcancer är ett annat bra exempel som förbättrats med 6 procent under 2000-talet. Cirka 90 procent av kvinnorna som drabbas av bröstcancer lever minst 5 år efter att de fått sin cancerdiagnos, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

Rapporten visar bland annat att resultaten av behandlingsinsatserna blir bättre för flera folksjukdomar som stroke, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. För diabetes, som cirka 450 000 personer i Sverige har, är resultaten mer blandade. Till exempel behandlas omkring 40 procent av patienterna inte i enlighet med de nationella riktlinjerna vad gäller högt blodtryck och förhöjda blodfetter.

– Risken för hjärt- och kärlsjukdom är dubbelt eller tre gånger så stor för diabetiker, och högt blodtryck och förhöjda blodfetter är några av riskfaktorerna, säger Socialstyrelsens utredare Birgitta Lindelius och tillägger att det finns en stor förbättringspotential för diabetsvården i alla landsting.

Ökning av fetmaoperationer

Rökning och fetma är kända riskfaktorer för folksjukdomar. De flesta operationer på grund av svår fetma görs på personer med samsjuklighet, såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdom eller ledbesvär, och därför löper högre risk för cancer, för tidig död eller starkt försämrad livskvalitet.

Antalet operationer på grund av svår fetma har ökat betydligt. I början av 2000-talet gjordes 700-800 per år. 2011 gjordes drygt 8300. Tre av fyra som genomgår en operation på grund av fetma är kvinnor.

I de öppna jämförelserna redovisas också resultatet av Vårdbarometern 2012, en mätning av svenska folkets attityder till hälso- och sjukvården. 80 procent i riket instämmer i påståendet: Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver.

Attitydundersökningen visar att förtroendet för vårdcentralerna har ökat något jämfört med året innan. Andelen som har svarat att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för vården på vårdcentral är 66 procent. Svaren om förtroendet för vården på sjukhus ligger oförändrat på 73 procent, däremot finns stora skillnader mellan landstingen, från 64 till 81 procent.

Upplevelsen viktig för resultatet

Det är personer med dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd som har lägst förtroende för vårdcentralerna. Skälen som uppges är dålig kompetens hos läkare, att det är olika läkare varje gång samt att man inte får den hjälp man behöver.

– Det är viktigt att patienterna i högre utsträckning blir tillfrågade om hur de upplever att behandlingen gick och vilket resultat den haft på hälsan. Där har reumatologin, ortopedin och kvinnosjukvården kommit långt, säger Birgitta Lindelius.

När det gäller kvinnosjukdomar redovisas mått på patientrapporterat resultat av exempelvis operationer och komplikationer vid borttagande av livmoder, framfall och inkontinens. Andelen patienter som två månader efter operationen anger att de varit komplikationsfria och inte haft oväntade besvär med inkontinens varierar från 73 procent till närmare 89 procent i landstingen.

Fakta

Rapporten är den åttonde Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården sedan samarbetet inleddes mellan SKL och Socialstyrelsen. Den beskriver 162 indikatorer och baseras på nationell och allmän tillgänglig statistik om hälso- och sjukvården. Huvudsyftet är att bidra till utvecklingen och styrningen av hälso- och sjukvården.

Kontakt

Birgitta Lindelius
075-247 35 91

Katarina Wiberg Hedman
handläggare SKL
08-452 75 12
076-762 77 22