/
/
/

Primärvården allt viktigare för mest sjuka äldre

den 19 december 2013 kl. 09:00 Nyhet

Bara en tredjedel av landstingen arbetar systematiskt med att identifiera de mest sjuka äldre i hälso- och sjukvården. I primärvården finns få särskilda äldremottagningar, äldreteam och äldresjuksköterskor, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen.

– Det är oroande med tanke på att sköra äldre bör kunna lita på att få bra vård utanför sjukhus efter behov, säger Malin Bruce, utredare vid Socialstyrelsen.

Förr vårdades de mest sjuka äldre i hög utsträckning på sjukhus, men idag vårdas de i sitt hem, vilket ställer primärvården inför nya utmaningar.

– Primärvården behöver anpassa sitt arbetssätt till den utvecklingen, säger Malin Bruce.

Verksamhetschefer vid landets vårdcentraler som Socialstyrelsen har intervjuat, anser att primärvården borde bli bättre på att erbjuda läkarbesök hemma hos de äldre.

Tidsbrist i kombination med ersättningssystem som inte premierar sådana insatser, är några av orsakerna till att läkarbesök hemma hos patienten sker sällan.

Fortbildning i åldrandets sjukdomar nödvändig

Primärvården behöver också i högre utsträckning fortbilda personalen i geriatrik för att kunna möta behoven från de mest sjuka äldre. Detta för att kunna möta befolkningsutvecklingen med en större andel äldre.

– De landsting som redan idag har svårt att rekrytera läkare och har brist på specialister i allmänmedicin kommer därför att få det ännu tuffare framöver, säger Malin Bruce.

Fem län under lupp

Socialstyrelsen har i fem län gjort en närmare studie av utbudet av primärvård, specialistsjukvård och omsorg för personer som är 65 år och äldre. Dessa är Västerbotten, Gävleborg, Stockholm, Jönköping och Region Skåne.

Studien visar att det finns stora skillnader i länen i hur tillgången till primärvård, specialiserad vård och särskilt boende för äldre ser ut. 

– De skillnader vi ser visar att tillgången till vård och omsorg varierar stort mellan kommuner. Förutsättningarna för äldre att få den vård och omsorg de behöver skiljer sig därför beroende på var de bor. Det är inte i linje med en likvärdig tillgång för den enskilde, säger Malin Bruce.

Cirka 300 000 äldre ingår i gruppen mest sjuka äldre. Det handlar om personer som är 65 år och äldre, som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd och stort behov av omsorg och sjukvård.