/
/
/

Mer individanpassning för ensamkommande barn och unga

den 4 december 2013 kl. 10:00 Nyhet

Varje år bedöms omkring 4 000 ensamkommande barn och unga anlända till Sverige. I rapporten ”Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning” har Socialstyrelsen undersökt hur behoven kan se ut och hur de tas om hand.

En slutsats i rapporten är att vård, omsorg, utbildning och andra insatser behöver individanpassas i större utsträckning än vad som sker idag.
Vissa av de ensamkommande är yngre barn som behöver mycket omsorg medan andra är ungdomar i övre tonåren som har behov av andra insatser. Bedömningen av vars och ens behov av insatser behöver göras löpande.

Fördel med mindre HVB 

Placering i ett familjehem är ofta mer stabilt jämfört med placering i ett hem för vård och boende, HVB, men de som bor med släktingar eller andra närstående tycks få mindre uppmärksamhet av socialtjänsten än andra familjehemsplacerade barn.

Om barnen och ungdomarna placeras på HVB, vilket är det vanligaste, är det en fördel om hemmet är litet och familjelikt.

– Efter avslutad placering på HVB visar kartläggningen på att den unge ofta behöver fortsatt praktiskt, materiellt och känslomässigt stöd för att klara tillvaron på egen hand, säger Katarina Munier, utredare på Socialstyrelsen och författare till rapporten.

Ensamkommande behöver mer stöd

Det emotionella stödet i vardagen behöver överlag bli bättre, liksom tillgängligheten till psykiatriskt stöd eller behandling för de av barnen som lider av psykisk ohälsa. I likhet med andra barn och unga som är placerade behöver ensamkommande barn stöd i att upprätthålla kontakten med familjen och andra närstående personer.

Skyddet för ensamkommande barn har blivit bättre, men socialsekreterare som arbetar med ensamkommande uppger att de har behov av kompetensutveckling exempelvis om asylprocessen, samtal med ensamkommande barn och unga, brukarinflytande och värdegrundsfrågor.

Kontakt

Katarina Munier
075-247 33 95