/
/
/

Bristande stöd till barn och unga som plötsligt mister en förälder

den 9 december 2013 kl. 12:50 Nyhet

Drygt tre procent av barnen i Sverige drabbas av att en förälder dör innan barnet fyllt 18 år. För de barn som drabbas av ett dödsfall behöver stödet bli mer strukturerat och få en tydligare ansvarsfördelning.

Forskning visar att barn som mister en förälder är en riskgrupp för egen senare ohälsa. Socialstyrelsen har gett tre utvecklingsregioner i uppdrag att kartlägga strukturer för stöd till barn vars förälder, eller en annan vuxen person som barnet lever tillsammans med, oväntat avlider.

Resultatet visar att det över lag saknas konkreta handlingsplaner eller riktlinjer för information, råd och stöd. Det brister även i samverkan.

Vänder sig till beslutsfattare och personal

Rapporten vänder sig till beslutsfattare och personal inom alla verksamheter som kommer i beröring med barn och unga som oväntat drabbas av förälderns dödsfall. Syftet är att öka medvetenheten om barnens behov, både akut och på längre sikt och att medverka till att det skapas strukturer för hur behoven ska tillgodoses.

Socialstyrelsens slutsatser utifrån kartläggningarna är att det behövs:

  • en tydlig ansvarfördelning mellan aktörer
  • en väl definierad samverkan mellan berörda aktörer
  • tydliga och samordnade handlingsplaner och rutiner hos alla berörda aktörer för omhändertagande och stöd till barnen
  • en inventering av var det finns adekvat kompetens för att ge akut stöd till barn och unga som mister en förälder och hur den hjälpen kan kallas in
  • ett klargörande av vem som vid behov kan ge stöd till barn och föräldrar i ett längre perspektiv
  • utbildning till aktuella aktörer om barnperspektiv i olika situationer.

Uppdraget med kartläggningarna ingår i ett regeringsuppdrag om ändamålsenligt stöd för olika grupper av barn som anhöriga.

Ladda ner eller beställ

När förälder oväntat avlider – Resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd