Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Stora brister i vårdens och omsorgens kvalitetsarbete

den 24 april 2013 kl. 11:00 Pressmeddelande

Ansvariga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre på att utreda händelser och arbeta hårdare med systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga skador och missförhållanden. Slutsatserna dras i Socialstyrelsens årliga tillsynsrapport som idag överlämnades till regeringen.

Rapporten sammanfattar resultaten av merparten av den tillsyn som genomfördes under 2012. Tillsynens uppdrag är upptäcka och påtala brister i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Till uppdraget hör även att granska om vården och omsorgen uppfyller lagkrav, håller en god kvalitet och är säker för den enskilde.

– Vi ser genomgående brister i vårdens och omsorgens kvalitetsarbete. De som ansvarar för vård och socialtjänst tar inte heller sitt fulla ansvar för att se till att alla medarbetare följer de regler som styr verksamheten, säger Kerstin Hammar, projektledare och utredare.

Anmälningar håller inte måttet

Under 2012 fick Socialstyrelsen in 2 143 anmälningar enligt lex Maria. Lex Maria-anmälningar är rapporter som vårdgivare är skyldiga att lämna in till Socialstyrelsen om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Under samma år fick Socialstyrelsen även in 1 044 lex Sarah-anmälningar. Lex Sarah är anmälningar som medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är skyldiga att rapportera och som rör missförhållanden och risker för missförhållanden.

– Vi kan konstatera att många av anmälningarna enligt lex Maria och lex Sarah inte håller måttet. Utredningarna saknar en redogörelse av de bakomliggande orsakerna till en viss händelse. Framför allt saknar utredningarna en bedömning av risken för att något liknande skulle kunna ske igen, säger Kerstin Hammar.

Vart tredje klagomål från enskilda ledde till kritik

Antalet klagomål på hälso- och sjukvården från patienter och närstående ökade under 2012 till 7 123, vilket är 400 fler jämfört med året innan. Runt en tredjedel av klagomålen ledde till att Socialstyrelsen riktade kritik. Vanligast var att myndigheten slog ned på felaktiga eller missade diagnoser och behandlingar.

Låg utbildningsnivå vid HVB-hem

Under 2012 genomförde Socialstyrelsen 1 797 inspektioner vid 690 HVB-hem, alltså hem för vård eller boende, 25 särskilda ungdomshem samt 211 bostäder med särskild service för barn och ungdomar.

Ett av de områden som granskades var utbildningsnivån hos personalen. Det konstaterades att hälften av personalen vid HVB-hem, inte når upp till kraven på lämplig kunskap och erfarenhet. För HVB-hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn var andelen med tillräcklig kunskap och erfarenhet ännu lägre, 41 procent.

– Vi ser ett stort behov av att förtydliga utbildnings- och kompetenskravet och arbetar med en uppdatering av föreskrifter och allmänna råd. Det är viktigt att man har en adekvat utbildning när man arbetar med de här utsatta grupperna, säger Gunilla Westerdahl, tillförordnad enhetschef.

Tillsynsrapporten för 2012 är den sista som överlämnas från Socialstyrelsen. Den 1 juni bildas en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tar över ansvaret för tillsynen från Socialstyrelsen.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00