/
/
/

Kostnaderna för subventionerade läkemedel minskar kraftigt

den 29 april 2013 kl. 09:00 Nyhet

Samhällets kostnader för läkemedelsförmånerna minskade med 1,2 miljarder kronor, motsvarande nästan 6 procent förra året. Det är den största nedgången sedan mätningarna startade.

Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige. Den totala kostnaden för läkemedelsförmånerna uppgick till 19,7 miljarder kronor, jämfört med 20,9 miljarder kronor 2011.

En orsak till kostnadsminskningen är att en lång rad läkemedelspatent gick ut under 2012. Patentutgångar innebär att billiga kopior av originalläkemedlen får introduceras på marknaden. För samhället ledde det till en kostnadsbesparing på över en miljard kronor.

– Flera av de patent som gick ut gällde läkemedel för stora patientgrupper. Bland dessa fanns till exempel ett läkemedel mot högt blodtryck och ett blodfettssänkande läkemedel som var starkt kostnadsdrivande, säger Maarten Sengers, utredare vid Socialstyrelsen.

En annan orsak till kostnadsminskningen är att nivåerna för högkostnadsskydd höjdes den 1 januari 2012, efter att ha varit oförändrade sedan i slutet av 1990-talet. Höjningen innebär bland annat att patienten får betala upp till 1 100 kronor själv innan högkostnadsskyddets rabatter träder in. Tidigare gick denna gräns vid 900 kronor. Förändringen beräknas hittills ha lett till en minskning av förmånskostnaderna på cirka 450 miljoner kronor.

Landstingen mer effektiva

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets omprövningar av läkemedel som sedan tidigare finns i förmånssystemet har också bidragit till kostnadsminskningen, liksom att landstingen successivt har blivit mer effektiva i förskrivningen av läkemedel.

– Det är bra att landstingen är kostnadsmedvetna. Men det förutsätter att patienterna har fortsatt tillgång till medicinskt motiverad läkemedelsbehandling var de än bor, säger Maarten Sengers.

Socialstyrelsens prognos är att kostnaderna för läkemedelsförmånerna fortsätter att gå ned under 2013 för att sedan öka något 2014. Anledningarna är bland annat att effekten av det ändrade högkostnadsskyddet minskar och att antalet patentutgångar blir färre.

Åren 2015-2017 förväntas kostnadsutvecklingen vara fortsatt måttlig och förmånskostnaderna beräknas ligga kvar på mellan 19 och 20 miljarder kronor under perioden. Skulle en ny prissättningsmodell eller nya principer för upphandling av läkemedel införas, som föreslagits av Läkemedels- och apoteksutredningen, kan dock förutsättningarna för kostnadsutvecklingen komma att ändras.