/
/
/

Brister i skolornas allergiarbete trots allt fler med astma

den 2 april 2013 kl. 10:00 Nyhet

Andelen 4- och 12-åringar med astma har ökat från 6 till 9 procent åren 2003-2011. Samtidigt finns det brister i hur skolor och förskolor möter behoven hos barn med allergi. I en rapport som lämnas till regeringen i dag föreslår Socialstyrelsen därför att det tas fram en nationell strategi för allergisjukdomar.

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar, med fler än 150 000 drabbade. Den nya undersökningen visar även att andelen 12-åringar med allergisnuva och födoämnesallergi har blivit större, för att nu ligga på 13 respektive nästan 8 procent. I en skolklass med 30 barn finns det i dag i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesallergi.

– Hur förskolor och skolor möter behoven hos den växande gruppen med allergi är centralt eftersom barn tillbringar en så stor del av sin tid där. Dålig inomhusmiljö och misstag när det gäller maten kan leda till att barnen presterar sämre, mår sämre och får mer sjukfrånvaro, säger Greta Smedje, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har gått igenom den forskning som finns på området för att kartlägga vilka problem barn med allergi möter i sina förskolor och skolor. Några slutsatser är att:

  • Det är få skolor och förskolor som arbetar systematiskt med att förebygga en dålig arbetsmiljö för de med allergi, enligt flera studier. Bara en liten andel genomför så kallade allergironder där de kontrollerar vilka risker som finns i miljön och vad som behöver göras för att åtgärda dem.
  • Många skol- och förskolelokaler uppfyller inte Socialstyrelsens rekommendationer för god inomhusmiljö, exempelvis när det gäller ventilation, fuktskador och städning. En tidigare undersökning visade att endast 40 procent hade ett ventilationssystem som var godkänt genom en så kallad obligatorisk ventilationskontroll. Runt 80 procent hade även fuktskador eller en konstruktion som innebar att risken för fuktskador var förhöjd.
  • Det händer att rutinerna för att servera anpassad kost brister. Barn och ungdomar måste återkommande söka akut hälso- och sjukvård för att de serverats mat de inte tål, enligt en studie som genomförts vid Skånes Universitetssjukhus.

Socialstyrelsen har även samlat in synpunkter från andra berörda myndigheter och organisationer. Den samlade bilden är att kunskapen om allergi behöver bli bättre hos såväl rektorer och förskolechefer som hos lärare och förskollärare och fastighetsskötare. De olika regelverken på området uppfattas som komplexa och ansvarfördelningen mellan de inblandade som oklar.

Nationell strategi behövs

– Kartläggningen visar att skolväsendet behöver lära sig mer om allergier, arbeta mer förebyggande och se till att följa de regler som finns. Det måste också bli tydligare för skolan vem som ansvarar för vad, säger Greta Smedje.

För att förbättra för de med allergi behövs ett samlat grepp där olika aktörer samverkar. Socialstyrelsen föreslår därför att regeringen ger någon myndighet i uppdrag att ta fram en nationell strategi för allergisjukdomarna som omfattar både förebyggande insatser och behandling.

Denna publikation har tagits över av Folkhälsomyndigheten som bildades den 1 januari 2014. Vill du ladda ner eller beställa publikationen gör du det på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00