/
/
/

Socialstyrelsen inleder nationell granskning av gruppbostäder

den 24 oktober 2012 kl. 09:15 Pressmeddelande

Socialstyrelsen kommer under november att inspektera 100 LSS-boenden för vuxna personer med utvecklingsstörning eller autism. I 10 av 52 berörda kommuner granskas också skälen bakom långa väntetider för verkställande av beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service.

– Vi vet att det finns stora behov av tillsyn av boendemiljön för personer med omfattande funktionsnedsättningar. För många är det svårt att föra sin egen talan, därför vill vi nu försäkra oss om att dessa personer får de insatser och goda levnadsvillkor som de har rätt till enligt lag, säger Socialstyrelsens projektledare Margaretha Addén Mårtensson.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt till individuellt anpassade insatser som stärker personens förmåga att leva ett självständigt liv. 

– Bostäder med särskild service är viktiga eftersom de är dessa personers hem, oftast under ett helt liv. Vi kommer därför att fokusera på de boendes inflytande, delaktighet och självbestämmande, säger Margaretha Addén Mårtensson.

Insatser måste vara frivilliga

100 gruppbostäder i 52 kommuner, slumpmässigt fördelade över landet, ska innan november månads utgång tillsynas. Socialstyrelsen kommer bland annat att inspektera om lokalerna är lämpligt utformade, antalet boende, vilken bemanning som finns, den dokumentation som förs i bostäderna samt vilken kompetens personal och verksamhetschef har. Förvaltare och gode män kommer att få besvara en enkät medan chefer, personal och boende kommer att intervjuas. 

– Vi kommer att ta reda på om det förekommer skydds- och tvångsåtgärder och inskränkande åtgärder, säger Margaretha Addén Mårtensson och betonar att alla insatser enligt socialtjänstlagen och LSS måste baseras på frivillighet.

Problem med långa väntetider

I 10 av de 52 kommunerna kommer även så kallade ej verkställda beslut att granskas. En person med funktionsnedsättning som har beviljats särskilt boende kan ibland få vänta länge på att få en plats i en gruppbostad. Detsamma gäller om han eller hon har beviljats en kontaktperson. Den 1 januari i år fanns 841 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inrapporterade till Socialstyrelsen som inte var verkställda i landets kommuner. 

– Vi vill med denna tillsyn få bättre kunskap om orsakerna till problemen med långa väntetider, säger Margaretha Addén Mårtensson.

Resultatet av den nationella inspektionen kommer att sammanställas till den sista januari 2013. Det ska utgöra en del av underlaget till Socialstyrelsens arbete för genomförandet av funktionshinderpolitiken inom myndighetens verksamhetsområde och kommer att redovisas till regeringen i mars. Tillsynsresultaten kommer också att redovisas i Socialstyrelsens tillsynsrapport 2013.