/
/
/

Vanligt att familjehemsplaceringar avbryts i förtid

den 30 november 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande

Varje år är runt 17 500 barn placerade i familjehem. En ny studie visar att omkring var fjärde placering avbryts i förtid. Detta trots att barnet i många fall varit placerat så länge som tio år i samma hem. – Oftast är det familjehemmet som avbryter placeringen och det gäller barn i alla åldrar, säger projektledaren Marie Berlin.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt förekomsten av oplanerade avbrott, så kallade ”sammanbrott”, i familjehemsplaceringar och identifierat olika riskfaktorer. Studien baseras på 280 barn i Jönköpings län. Resultatet visar att cirka en fjärdedel av placeringarna avbryts i förtid. Oftast, i 45 procent av fallen, är det familjehemmet som väljer att avbryta placeringen. Om barnet är yngre än två år vid placeringen är risken för sammanbrott låg, liksom om de biologiska föräldrarna övergivit barnet eller avlidit.

Vanligt med konflikter

De två grupper som studerats är barn upp till tio år, samt långvarigt placerade barn över tolv år som bott i samma familjehem i minst fyra år. I den senare gruppen var det vanligare med tydliga sammanbrott. Barnet hade då i snitt bott i samma familjehem i tio år och var 14 år gammalt.

– Studien indikerar att konflikter med familjehemsföräldrarna är vanliga, men det sker ju även bland tonåringar som bor hos sina biologiska föräldrar. För placerade barn riskerar dock konsekvenserna att bli stora eftersom familjehemsavtalet kan sägas upp med kort varsel, säger Marie Berlin.

Risken för sammanbrott ökar om det placerade barnet har beteendeproblem, om det varit med om sammanbrott tidigare, eller om det finns ett biologiskt syskon som är placerat i samma familjehem. Om socialtjänsten fått varningssignaler, som att barnet sagt sig inte trivas i familjehemmet, eller att familjehemmet uttryckt sig negativt om barnet, slutade 60 procent av placeringarna med sammanbrott.

– Det visar att socialtjänsten måste ta varningssignalerna på allvar och snabbt vidta åtgärder för att förhindra sammanbrott. Det sker inte alltid idag, säger Marie Berlin.

Barnen valde att avbryta

Vid 28 procent av sammanbrotten var det de långvarigt placerade barnen själva som tog initiativ till att avbryta. Bland de yngre barnen låg istället de biologiska föräldrarna bakom 38 procent av sammanbrotten. För yngre placerade barn innebar tät kontakt med den biologiska mamman en ökad risk för att placeringen skulle avbrytas i förtid, liksom om familjehemmet hade biologiska barn i samma ålder.

– Socialtjänsten behöver bli bättre på att erbjuda hjälp och stöd när det uppstår konflikter mellan de biologiska föräldrarna och familjehemmet, säger Marie Berlin.

Problem med skola och hälsa

Socialstyrelsen anser också att varje enskilt barns hälso- och utbildningsbehov måste utvärderas och tillgodoses. I studien hade var tredje långtidsplacerad tonåring hälsoproblem och varannan hade skolproblem efter 12-årsdagen. Även familjehemmens rättsliga ställning bör ses över. Idag har familjehemmen ingen rätt att komma till tals hos socialnämnden i beslut som rör barnet, trots att barnet ibland bott där under större delen av sitt liv.

Kontakt

Marie Berlin
utredare
075-247 31 78

Presstjänsten
075-247 30 05