/
/
/

Skillnader i tillgången till metadonbehandling

den 15 november 2012 kl. 12:15 Nyhet

Det skiljer stort mellan landstingen när det gäller hur många som får tillgång till läkemedelsbehandling mot sitt heroinmissbruk. Nästan 350 personer står i kö. Socialstyrelsens kartläggning visar även att en del patienter får ut mer läkemedel än vad som maximalt rekommenderas.

Nyheten är uppdaterad den 23 november 2012.

I oktober i år var det drygt 5 200 patienter som fick behandling med metadon eller buprenorfin (Subutex och Subuxone) mot sitt missbruk.

– Vi ser att allt fler som missbrukar heroin eller andra opiater får läkemedelsbehandling. Samtidigt finns det anmärkningsvärt stora skillnader mellan landstingen när det gäller hur många av de som skulle kunna behöva behandling som faktiskt får det, säger Jenny Rehnman, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Under 2011 varierade andelen opiatmissbrukare som fick behandling med läkemedel från över 90 procent i Västerbottens, Gävleborgs och Stockholms län till knappt 20 procent i Hallands och Blekinge län. De flesta länen har även köer. I oktober i år var det nästan 350 personer som väntade, antingen på en första bedömning eller på att få påbörja sin behandling. Där det är kö är väntetiden i snitt sex till åtta veckor, men det förekommer även att patienter måste vänta i upp till sex månader.

– Mot bakgrund av resultaten föreslår vi att regeringen ger oss i uppdrag att närmare undersöka hur situationen skulle kunna förbättras. Vi rekommenderar behandlingen i våra nationella riktlinjer eftersom den har vetenskapligt stöd. Men det är landstingen som har ansvaret för hur de prioriterar den här vården, säger Ulf Malmström, samordnare för missbruksfrågor på Socialstyrelsen.

Kartläggningen visar även att runt 70 av landets 114 behandlingsenheter har uteslutit patienter, totalt drygt 350 personer. I de flesta fallen har orsaken varit upprepade återfall i missbruk. Ett syfte med att avbryta behandlingen vid återfall är att undvika risk för livsfara när läkemedlen blandas med andra droger. Då är det väsentligt att vårdgivaren inte släpper taget om patienten. Ändå har ungefär 25 procent av de som uteslutits inte hänvisats vidare till annan vård eller till socialtjänsten.

Överförskrivning kommer att granskas

Socialstyrelsen har upptäckt att 6 procent av de som ordinerades metadon och 13 procent av de som ordinerades buprenorfin fick ut högre doser än rekommenderat under 2011. Tillsynen har tidigare även visat exempel på att verksamheter låter patienter själva hantera sina läkemedel tidigare än vad reglerna medger.

– Vi kommer att göra en fördjupad kartläggning av förskrivningen för att se om det finns risker för läckage till den illegala marknaden. Nästa år kommer vi även att inleda en särskild tillsynssatsning för att granska överförskrivande läkare, säger Ulf Malmström.

Flera områden undersöks närmare

Socialstyrelsen fick uppdraget att genomföra kartläggningen av regeringen i slutet av september.

– På den dryga månaden vi har haft på oss har vi gjort en första kartläggning av hur läget ser ut. Resultaten reser frågor inom flera områden som vi nu kommer att granska närmare, säger Jenny Rehnman.

Socialstyrelsen kommer bland annat att:

  • föreslå regeringen att ge myndigheten i uppdrag att göra en fördjupad studie om de bakomliggande orsakerna till att antalet dödsfall relaterade till metadon och Subutex har ökat de senaste åren, både inom och utanför behandlingsprogrammen
  • se över om föreskrifterna som reglerar läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk behöver förtydligas.