/
/
/

Satsning för att minska vårdskador och bättre utnyttja vårdplatser

den 30 november 2012 kl. 13:00 Nyhet

En säkrare hälso- och sjukvård med färre vårdskador och ett bättre utnyttjande av disponibla vårdplatser. Det är målen för Socialstyrelsen som tillsammans med SKL tagit fram en modell för att stötta landstingen i deras strävanden att minska överbeläggningar och utlokalisering av patienter.

Socialstyrelsen har i sina granskningar av vården upprepade gånger pekat på problem i samband med överbeläggningar. Därför har utgångspunkten för rapporten varit att identifiera brister som uppstår när patienter utlokaliseras, det vill säga när patienter vårdas på en avdelning eller enhet på ett sjukhus som inte uppfyller deras vårdbehov. Bristerna kan till exempel röra den medicinska utrustningen, den fysiska anpassningen eller bemanning och kompetens hos personalen.

– Vi vill driva på utvecklingen och minska vårdskadorna. Om vi kan beskriva samband och öka kunskapen om orsakerna till problemen så kan vi minska eller helt undvika risker, säger Milan Knezevic, utredare på Socialstyrelsen.

Effektivare utnyttjande

Socialstyrelsen har uppmärksammat behov av redskap för att bättre kunna planera för ett effektivt utnyttjande av de disponibla vårdplatserna.

– Analyser visar att ständig brist på vårdplatser leder till att situationen betraktas som ett normaltillstånd, vilket kan resultera i att patientsäkerhetsrisker inte alltid betraktas som avvikelser, säger Milan Knezevic, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen och SKL har därför i ett gemensamt projekt tagit fram en modell för uppföljning och utvärdering av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. För att skapa möjligheter till nationella jämförelser har landstingen under hösten börjat mäta och rapportera överbeläggningar och utlokaliserade patienter till SKL:s nationella databas utifrån indikatorer som baseras på Socialstyrelsens definitioner av dessa begrepp. 

– Vår förhoppning är att bättre möjligheter för vården att styra och leda verksamheten ska leda till att de disponibla vårdplatserna utnyttjas säkrare och bättre, säger Marie Lawrence, chef på Socialstyrelsens enhet för utvärdering.

Osäkerhet ökar när patienter utlokaliseras

Socialstyrelsen ser också ett behov av tydliga rutiner för vilka patienter som kan utlokaliseras. Det kan till exempel vara rutiner för bedömning och uppföljning av patientens vård som behövs eller rutiner för återkoppling till den vårdenhet som har det medicinska ansvaret för patienten.

– Vi vet att osäkerheten hos personalen ökar när patienter utlokaliseras. Det har bland annat att göra med att ansvaret för informationsöverföringen blir otydligare och att det förekommer att dokumentationen av patientens vård brister, säger Marie Lawrence, chef på Socialstyrelsens enhet för utvärdering.

Kontakt

Milan Knezevic
075-247 38 64

Marie Lawrence
075-247 35 06