/
/
/

Minskad dödlighet i cancer och hjärtinfarkt

den 27 november 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Allt färre personer dör till följd av cancer och hjärtinfarkt. Det visar en ny stor jämförelse av svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det regionala ojämlikheter när det gäller exempelvis njursjukvård, behandling av benskörhet och landstingens kostnadseffektivitet. Även patienternas förtroende för vården skiftar kraftigt.

Förtydligande
En olycklig formulering i pressmeddelandet har tolkats som att artroskopi i knäleden är en behandlingsmetod som sällan ger önskat resultat. Socialstyrelsen och SKL vill förtydliga att för många diagnoser är artroskopi en helt relevant och effektiv behandlingsmetod, men det görs alltför många artroskopier vid artros och på den punkten finns därför möjlighet till ökad kostnadseffektivitet.

I rapporten ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2012” har Socialstyrelsen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för sjunde året i rad gjort jämförelser mellan olika landsting utifrån 169 olika indikatorer. Genom en ny webbapplikation som lanseras på Socialstyrelsens webbplats idag går det att se utvecklingen över tid inom de olika landstingen. Även genom Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada) på SKL:s webbplats går det att göra jämförelser över tid.

Överlever längre

Generellt har de flesta resultat som presenteras i rapporten förbättrats.

– När det gäller överlevnad och minskad dödlighet är trenden positiv. Till exempel fortsätter dödligheten i hjärtsjukdom att minska. Där har medicinska insatser och förändrade levnadsvanor spelat en viktig roll, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

Statistiken visar att fler cancerpatienter överlever längre, och för bröstcancer har den relativa femårsöverlevnaden stigit till närmare 90 procent. Ett negativt undantag är att dödligheten i hälsopolitiskt åtgärdbara sjukdomar, som lungcancer och levercirros, ökar bland kvinnor med lägre utbildningsnivå.

Kostnadseffektiviteten kan förbättras

Positiva resultat syns i bättre behandlingsmetoder och kortare väntetider för operation vid höftfraktur. Vårdens utveckling har också varit positiv för hiv-patienterna där kontrollen av virusnivåer är god i hela landet och 92 procent av patienterna når de uppsatta behandlingsmålen.

– Ett förbättringsområde som vi ser är vårdens kostnadseffektivitet. Ett exempel är artroskopi i knäleden, då man tar bort meniskvävnad vid artros, som enligt flera studier helt saknar bevisad effekt. Trots det rapporterades över 24 000 operationer förra året och störst var andelen i Stockholm, säger avdelningschefen Petra Otterblad Olausson på Socialstyrelsen.

När det gäller antibiotikaanvändning skrivs det fortfarande ut betydligt mer antibiotika i storstadsregionerna än i landets norra delar. Sedan 2007 har dock förskrivningen av bredspektrumantibiotika mot nedre urinvägsinfektion bland kvinnor minskat betydligt.

För andra vårdområden redovisas till exempel att:

  • Alltför få kvinnor som fått en benskörhetsfraktur behandlas med läkemedel. Siffrorna är låga och varierar från 6,8 procent på Gotland till 21,9 i Jönköping.
  • Bara sju landsting uppnår målet för gynekologisk cellprovskontroll på 85 procent.
  • Det finns stora regionala skillnader i njursjukvården. I Västmanland når 95 procent av patienterna dialysmålet jämfört med 65 procent i Västerbotten.
  • Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin bör kunna erbjuda ett förstabesök inom 30 dagar. I Östergötland fick 93 procent hjälp inom 30 dagar, i Västerbotten knappt 36 procent.

Skillnaderna är också stora när det gäller hur nöjda patienterna är med tillgången på vård. Hallänningarna är mest nöjda, medan missnöjet är störst i Västernorrland där man också har lågt förtroende för vårdcentraler och sjukhus.

Kontakt

Socialstyrelsen
Petra Otterblad Olausson
avdelningschef
nås via presstjänsten
075-247 30 05

Birgitta Lindelius
projektledare
075-247 35 91

SKL
Håkan Sörman
vd
nås via SKL:s presstjänst
08-452 71 01

Bodil Klintberg
projektchef
08-452 76 83

Katarina Wiberg Hedman
projektledare
08-452 75 12