/
/
/

Våld mot kvinnor och barn granskas i 60 kommuner

den 8 mars 2012 kl. 11:00 Nyhet

Socialstyrelsen har slumpmässigt valt ut 60 kommuner vars arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska granskas. När den nationella tillsynen nu inleds finns kommuner i hela landet med på listan.

– Vi har tidigare konstaterat att det funnits brister och krävt åtgärder i de flesta granskade kommuner. Vi återkommer nu för att se om kommunernas arbete har blivit bättre, säger Mikael Thörn, som projektleder Socialstyrelsens nationella tillsyn på området.

Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn har bland annat kritiserats för brister i kunskap, handläggning och dokumentation. Det förekommer även brister i att ge uppmärksamhet och stöd till barn som bevittnat våld samt till särskilt utsatta grupper, till exempel funktionsnedsatta och missbrukande kvinnor som utsatts för våld.

– Det finns stora skillnader mellan olika kommuners arbete. Det innebär en fara för rättssäkerheten för den enskilda. Vår uppgift är att granska och identifiera brister så att vi kan föreslå åtgärder som förbättrar kommunernas arbete och möjligheterna för de utsatta grupperna att få det stöd de har rätt till, säger Mikael Thörn.

Socialstyrelsen har efter tidigare nationell tillsyn bland annat publicerat en handbok och allmänna råd till stöd för socialtjänstens arbete för att förbättra kvaliteten på insatserna för våldsutsatta kvinnor och barn. Inom ramen för det pågående regeringsuppdraget kommer utbildningsmaterial om hur man arbetar med äldre kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld att tas fram. Därutöver kommer en föreskrift på området. Under hösten fortsätter Socialstyrelsen tillsyn och då kommer även en granskning av hälso- och sjukvårdens insatser för dessa grupper att inledas, liksom en granskning av kvinnojourernas arbete.

– Alla kommuner har ett ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och samverkan mellan kommunen och kvinnojouren är en viktig del, säger Mikael Thörn.

Kontakt

Mikael Thörn
(Nås via presstjänsten)
075-247 30 05