/
/
/

Läkare ska följa upp äldres användning av läkemedel

den 26 mars 2012 kl. 09:00 Nyhet

Det finns allvarliga brister i uppföljningen av äldres användning av läkemedel. Därför ska vården utse läkare som ansvarar för att äldre personer får en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling, föreslår Socialstyrelsen i sina skärpta föreskrifter om läkemedelshantering.

De senaste 20 åren har användningen av läkemedel bland äldre nästan fördubblats. I december publicerade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre. De visar att drygt 17 procent av de personer som är 80 år och äldre i särskilt boende behandlas med minst ett av fyra olämpliga läkemedel.

Nu skickas Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ut på en andra remissrunda. Det har bland annat kompletterats med en skrivning om att verksamhetschefen vid till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral i vissa fall ska utse en läkare som ansvarar för uppföljningen av en äldre persons användning av läkemedel.

Ett exempel på när en ansvarig läkare ska finnas är då en fördjupad läkemedelgenomgång har gjorts av en äldre persons läkemedel, där bland annat risken för biverkningar utvärderats.

– Läkaren ska se till att den äldre patienten får en bra och säker läkemedelsbehandling. Problem med felaktig användning av läkemedel orsakar varje år ett stort lidande för många äldre. De nya föreskrifterna blir ett viktigt verktyg för att vården ska kunna hantera de här frågorna på ett bättre sätt än idag, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Socialstyrelsen föreslår i föreskrifterna även att:

  • Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel när de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker läkare i den öppna vården eller läggs in på sjukhus.
  • Även patienter i andra åldersgrupper ska erbjudas läkemedelsgenomgångar om de har problem som orsakats av läkemedel eller om det finns misstankar om sådana problem.

De nya föreskrifterna planeras träda i kraft till hösten.