/
/
/

Förtydligande om patienters rätt till datorer och mobiltelefoner

den 2 mars 2012 kl. 13:00 Nyhet

Med anledning av den senaste tidens medierapportering kring möjligheten att inskränka patienters användande av datorer och mobiltelefoner på rättspsykiatriska kliniker, vill Socialstyrelsen förtydliga gällande regelverk.

Grundregeln är att en patient som vårdas med stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård har rätt att kommunicera med yttervärlden. Generella förbud mot tillgång till internet eller telefoni får enligt lag inte förekomma inom den psykiatriska tvångsvården. Istället ska individuella prövningar göras.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård bär verksamhetschefen ansvaret för att inskränkningar i patientens rätt till elektroniska kommunikationstjänster görs med stöd av lagen.

Enligt 20 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård får chefsöverläkaren besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster om det är nödvändigt med hänsyn till vården (avser patienten själv) eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada.

Ett beslut om inskränkning eller övervakning förutsätter att det finns tydliga och konkreta omständigheter som visar att patienten har missbrukat sin rätt till användning av kommunikation, eller att det finns välgrundad anledning att anta att ett sådant missbruk kommer att inträffa, och att denna användning är till men för vården, rehabiliteringen eller är till skada för någon annan.

Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för beslut om inskränkning eller övervakning ska patientens tidigare beteende och aktuella sjukdomstillstånd beaktas.
En typisk sådan situation kan vara under perioder när patientens sjukdomstillstånd är särskilt allvarligt. Patienten kan exempelvis uppvisa ett maniskt beteende eller omständigheter kan ha framkommit som visar att patienten missbrukar sin rätt till kommunikation.

Beslut om inskränkning av elektronisk kommunikation fattas av chefsöverläkaren på den rättspsykiatriska kliniken. Restriktionen gäller i högst två månader, men frågan om att upphöra med inskränkningen ska övervägas fortlöpande. Chefsöverläkaren har även möjlighet att fatta beslut om inskränkningar mot samma patient flera gånger. Varje gång ett sådant beslut tas ska Socialstyrelsen underrättas. Patienten har rätt att överklaga chefsöverläkarens beslut hos Förvaltningsrätten.