/
/
/

Förbättrat arbete med utsatta barn i kommunerna

den 6 mars 2012 kl. 09:00 Nyhet

Kommunerna har förbättrat sina förutsättningar för att höja kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården. Däremot är de regionala skillnaderna fortfarande stora. I Västmanland har samtliga kommuner en socialjour som är bemannad dygnet runt av socionomer. I Jämtland finns samma stöd bara i var fjärde kommun.

I en enkät till Socialstyrelsen uppger 62 procent av landets kommuner att de har en socialjour som är bemannad dygnet runt med socionomutbildad personal. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. Siffrorna presenteras i Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården 2012”.

– Resultatet visar att allt fler kommuner har möjlighet att ge kvalificerat stöd åt utsatta barn dygnet runt vid akuta situationer, säger utredaren Ann Johansson.

Men trots förbättringarna är de regionala skillnaderna fortfarande stora. Samtliga kommuner i Västmanland och Halland lever upp till rekommendationen, medan bara var fjärde kommun gör det i Blekinge, Jämtland och Kronoberg.

En annan viktig faktor för att möta utsatta barns behov är enskilda samtal.
90 procent av kommunerna uppger sig nu ha rutiner för att erbjuda placerade barn enskilda samtal i samband med att ansvarig socialsekreterare gör uppföljningsbesök på familjehemmet eller institutionen.

Även andelen kommuner som innehar en ordinarie licens för ”Barns behov i centrum”, BBIC, har ökat och uppgår nu till 61 procent. BBIC-licensen utfärdas av Socialstyrelsen och innebär att kommunens utredningsarbete alltid ska utgå från barnets behov.

– Syftet är att stärka barnperspektivet och skapa enhetlighet över hela landet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Sedan år 2010 har 33 procent fler kommuner fått ordinarie BBIC-licens, säger utredaren Ann Johansson.

BBIC innebär att socialtjänsten ska samverka med andra parter som är viktiga för barnet, som till exempel skola och förskola. Licensen ger också underlag för kommunernas egen uppföljning av området. Men även när det gäller ordinarie BBIC-licenser visar resultaten på stora regionala skillnader. I Örebro och Jönköpings län är samtliga kommuner licensierade, medan bara omkring 20 procent är det i Västerbottens och Östergötlands län.

De öppna jämförelserna inom barn- och ungdomsvården har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har också skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Till grund för resultaten ligger en enkät till kommunerna där svarsfrekvensen var 83 procent.