/
/
/

Utsatta elever mår sämre på högpresterande skolor

den 16 maj 2012 kl. 10:00 Nyhet

Barn som inte bor med sina föräldrar lider oftare av psykisk ohälsa och är mer utsatta för mobbning om de går på högpresterande skolor. Det visar en rapport från Socialstyrelsen om elevers psykiska hälsa.

Resultaten baseras på en nationell undersökning bland elever i årskurs sex och nio. Totalt är det enligt Socialstyrelsens mått knappt 5 procent av eleverna som uppger sig vara mobbade och de har betydligt sämre självrapporterad psykisk hälsa än övriga elever.

Högst nivå av psykisk ohälsa rapporterar utlandsfödda barn som inte bor tillsammans med sina föräldrar, där ensamkommande flyktingbarn antas utgöra en betydande andel.

– Men generellt har elever som bor hos andra än föräldrarna en högre förekomst av psykisk ohälsa och är betydligt mer utsatta för mobbning. Sannolik är många i den här gruppen samhällsplacerade barn, säger Socialstyrelsens utredare Marie Berlin.

Samband med kunskapsluckor

Barn som inte bor hos föräldrarna mår sämre om de går på högpresterande skolor. Vad det beror på är inte helt klarlagt men resultaten visar att det finns ett samband med barnens begränsade ekonomiska resurser. Tidigare studier visar också att samhällsplacerade barn ofta har kunskapsluckor som inte uppmärksammas av skolorna.

– Ett annat uppseendeväckande resultat är att barn med utländskt ursprung rapporterar fler problem i skolor där en stor majoritet av eleverna har svensk bakgrund, säger Marie Berlin.

Det gäller hög grad för utlandsfödda pojkar i årskurs 9 med ursprung i Afrika eller Asien. I studien uppgav 28 procent att de hade blivit mobbade den senaste veckan om de gick i en skola där färre än 10 procent av eleverna hade en eller två utlandsfödda föräldrar.

Utagerande beteende en risk

Bland samtliga elever ökar risken för att bli mobbad för dem som har ett utagerande beteende, som uppförandeproblem och hyperaktivitet. Om många elever på skolan har beteendebesvär ökar risken för mobbning, likaså förefaller en hög koncentration av mobbade elever på skolan vara kopplad till negativa hälsoeffekter även för elever som inte är mobbade. Generellt är det vanligare med uppförandeproblem bland pojkar, medan flickor oftare har emotionella problem som oro och nedstämdhet.

Socialstyrelsens rapport visar även att:

  • Att bli mobbad är vanligast bland flickor i årskurs sex, men i årskurs nio är det vanligare bland pojkar.
  • Unga med separerade föräldrar löper en ökad risk för psykisk ohälsa. Barn med växelvis boende mår dock bättre än de som bor enbart eller mest med en av föräldrarna.
  • Svenskfödda flickor med utländskt ursprung har bättre psykisk hälsa än flickor med svenskt ursprung. 
  • Att börja skolan ett år tidigare verkar inte leda till sämre psykisk hälsa. Däremot uppvisar barn som är ett år äldre än sina klasskamrater fler problem.
  • Barn som fyller sent på året lider inte av sämre psykiska hälsa än sina skolkamrater.

Sammanlagt svarade 172 000 elever enkäten som genomfördes under 2009. Studien är gjord i samarbete med forskare på CHESS, centrum för ojämlikhetsforskning vid Stockholms universitet/Karolinska Institutet, och Hälsouniversitetet i Linköping.