/
/
/

Nationell tillsyn visar på brister i vården och omsorgen om äldre

den 31 maj 2012 kl. 10:00 Nyhet

Många av de äldreboenden som Socialstyrelsen granskat utifrån ett riskbaserat urval lever inte upp till de krav som ställs i lagar och förordningar om vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsen fann brister i 78 procent av de äldreboenden som granskades under 2011. Det visar delrapporten Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre.

Socialstyrelsens tillsyn granskade under 2011 totalt 168 särskilda boenden i Sverige, från Pajala i norr till Trelleborg i söder. Granskningen skedde av boenden som inte hade inspekterats på länge eller där Socialstyrelsen fått indikationer på att det funnits brister. Hälften av verksamheterna var så kallade demensboenden.

I 131 boenden, eller 78 procent, har Socialstyrelsen konstaterat brister när det gäller att leva upp till kraven i lagar och förordningar och föreskrifter om vården och omsorgen om äldre.

Socialstyrelsen har bland annat funnit brister när det gäller de äldres boendemiljö.

– Det är inte ovanligt att äldre som bor i korttidsboenden tvingas dela rum och hygienutrymmen med andra äldre. Många av dessa äldre har ett stort omvårdnadsbehov och nedsatt allmäntillstånd, vilket gör att de är extra mottagliga för smitta. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte acceptabelt att äldre ska behöva dela rum och hygienutrymmen, säger Margareta Florin Mæhlum, som utarbetat rapporten.

Av rapporten framgår även att:

  • Resultaten från de föranmälda tillsynsbesöken visar att hälften av de äldre i de granskade verksamheterna inte känner sig trygga och att de är begränsade i sin rörelsefrihet. De kan till exempel inte låsa eller öppna sin egen dörr. Det kan också dröja innan larm besvaras och i vissa fall är enheterna obemannade nattetid.
  • Det är svårt för de äldre att ta tillvara sina rättigheter. Informationen till dem är ibland bristfällig och det förekommer otydligheter i besluten från socialnämnden. Många äldre och deras närstående uppger i intervjuer att de inte vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Många äldre måste äta, duscha eller lägga sig efter ett schema som är anpassat efter bemanningen istället för att hänsyn tas till deras behov, dygnsrytm och vanor.

I samband med tillsynen har Socialstyrelsen uppmärksammat att många äldre upplever att de inte har en meningsfull tillvaro.

– Många verksamheter anordnar visserligen gruppaktiviteter, men många äldre har omfattande behov av vård och omsorg och orkar därför inte alltid delta. De äldre efterlyser mer individuellt anpassad sysselsättning, som att bara få komma utomhus eller ha någon att prata med, säger enhetschef Annemarie Danon.

Delrapporten Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre redovisar de iakttagelser som Socialstyrelsen gjort under 2011. En slutrapport kommer att överlämnas till regeringen nästa höst om den tillsyn som genomförts 2010–2012.

Kontakt

Margareta Florin Mæhlum
075-247 48 34

Annemarie Danon
075-247 48 21

Mer hos oss

Äldre