/
/
/

Kortare väntetid för nya patienter i vården

den 23 maj 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Socialstyrelsens utvärdering av vårdgarantin och kömiljarden visar att tillgängligheten i vården har förbättrats för nya patienter mellan 2009 och 2011.

Nio av tio patienter som ringer en vårdcentral får samtalet besvarat samma dag och väntar kortare tid än en vecka för ett besök hos en läkare inom primärvården. Även antalet patienter som väntar på ett besök hos en specialist har minskat och allt färre patienter tvingas vänta över 90 dagar. Fortfarande anser dock endast var tredje patient som besökt en specialist att väntetiden varit acceptabel.

– Vårdgarantin och kömiljarden har haft positiva effekter och ökat tillgängligheten för nya patienter, men detta har delvis skett på bekostnad av andra patientgrupper, säger Marianne Hanning, Socialstyrelsens utredare.

Krav på prestation

Kömiljarden kallas den ersättning som regeringen sedan 2009 årligen har fördelat mellan landstingen för att de ska korta vårdköerna. En av de mer komplexa frågeställningarna i samband med reformerna är om patienter med behov som inte omfattas av vårdgarantin istället har fått stå tillbaka för att landstingen ska få del av den prestationsbaserade ersättningen. Få landsting har själva försökt sätta siffror på i vilken utsträckning återbesökspatienter har fått längre väntetider. Tillräckliga underlag saknas därför för att ge ett entydigt svar på hur grupper med behov av upprepade besök i vården har påverkats, exempelvis äldre, kroniskt sjuka och personer med ett flertal sjukdomar.

– Vi vet sedan tidigare att läkare, patienter och väntetidssamordnare anser att det finns undanträngningseffekter. Våra egna analyser och exempel från vår tillsyn tyder också på att undanträngning förekommer, däremot är det oklart i vilken omfattning, säger Maarten Sengers, utredare på Socialstyrelsen. 

Förbättrad kontroll

Prestationskraven för att få ta del av kömiljarden har höjts under perioden och utvärderingen som Socialstyrelsen idag överlämnar till regeringen visar att färre och färre landsting klarar dessa krav. Samtidigt har de geografiska skillnaderna ökat. Det landsting som fick minst pengar från kömiljarden 2011 fick 11 kronor per invånare, medan det som fick mest fick 590 kronor per invånare.

– Det är bra att landstingens uppföljning och kontroll av väntelistorna har förbättrats, däremot är det otillfredsställande att inte alla lever upp till vårdgarantin, säger Petra Otterblad-Olausson, chef för Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering.

Socialstyrelsens utvärdering visar också att allt fler patienter reser utanför det egna landstinget för att få vård i tid. I någon utsträckning köper samtliga landsting vård för att klara vårdgarantin, men förutsättningarna varierar. I storstadsregionerna finns ett större utbud av högt utbildad personal och alternativa vårdgivare att tillgå för att minska köerna.