/
/
/

Förebygga frakturer kan spara 200 miljoner kronor

den 22 maj 2012 kl. 10:25 Nyhet

Med rätt diagnostik och behandling kan sjukvården förebygga många fler frakturer skriver Socialstyrelsen i nya Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Det skulle både minska människors lidande och spara in på sjukvårdens kostnader.

Idag publicerar Socialstyrelsen riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar inom områdena osteoporos, artros och reumatiska inflammatoriska sjukdomar. I Sverige har 15 procent män och 21 procent kvinnor en långvarig sjukdom som är relaterad till rörelseorganen. Sjukdomar i rörelseorganen ger också upphov till omkring 30 procent av all sjukfrånvaro och kostar därför samhället stora summor. De indirekta kostnaderna uppskattas till 36 miljarder kronor årligen.

Stor underbehandling för benskörhet

Många kvinnor som haft en benskörhetsrelaterad fraktur får inte rätt behandling. 60–70 procent av dessa patienter bör få en förebyggande behandling för att undvika nya frakturer, men Öppna jämförelser 2011 visar att andelen behandlade endast var knappt 14 procent 6–12 månader efter benskörhetsfraktur. Dessutom varierade andelen behandlade i olika landsting mellan 9 och 19 procent. Personer med hög frakturrisk bör behandlas med alendronsyra eller zoledronsyra. Denna behandling bedöms ge en kostnadsminskning på närmare 200 miljoner kronor per år, främst på grund av minskat antal frakturer.

– Men det viktigaste är att spara dessa patienter det lidande som en fraktur innebär, säger docent Richard Wallensten som är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och som lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Socialstyrelsen rekommenderar också att sjukvården vid misstänkt benskörhet använder det så kallade FRAX-vertyget för att bedöma frakturrisken, och vid behov gör en bentäthetsmätning med DXA.

Stora kostnader för biologiska läkemedel

Läkemedelsbehandling med TNF-hämmare och andra biologiska läkemedel vid reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit ger stora kostnadsökningar. Behandlingen med biologiska läkemedel kostar 100 000–150 000 kronor per patient och år.

Riktlinjerna kommer totalt att innebära kostnadsökningar för sjukvården på cirka 700–800 miljoner kronor per år, framför allt på grund av en förväntad ökning av behandlingen med TNF-hämmare vid psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

– Men detta ska vägas mot att en betydligt större andel av dessa patienter idag kan leva ett liv med normala aktiviteter i jämförelse med för 10–15 år sedan tack vare de biologiska läkemedlen. Dessutom bedömer vi att de biologiska läkemedlen har en betydande besparingspotential ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då fler patienter kommer att få stärkt eller bibehållen arbetsförmåga, säger projektledaren Per Johansson på Socialstyrelsen.

Träning viktig grund i vården av rörelseorganens sjukdomar

Patienter med artros i knä och höft bör få träning under lång tid. Träningen har en smärtlindrande effekt som kan jämföras med smärtlindrande läkemedel.

– Som ett komplement till exempelvis läkemedel är träning viktigt även inom de andra områdena inom rörelseorganens sjukdomar, avslutar Richard Wallensten.