/
/
/

Bristande uppföljning av insatser till våldsutsatta kvinnor och barn

den 31 maj 2012 kl. 09:00 Nyhet

Nästan alla kommuner kan ge råd och stöd och erbjuda skyddat boende till våldsutsatta kvinnor. Men samtidigt är det bara var tredje kommun som systematiskt följer upp sina insatser. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser inom området.

– Nu har vi för första gången tagit fram nationella jämförelser av vilka förutsättningar landets kommuner har att hjälpa kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och barn som bevittnat våld. Det är glädjande att kommunerna i så stor omfattning kan erbjuda stöd och hjälp. Samtidigt ser vi att många kommuner inte kommit lika långt när det gäller att systematiskt följa upp sina insatser, säger Åsa Frostfeldt, utredare på Socialstyrelsen.

Enligt jämförelserna har bara omkring en tredjedel av de svarande kommunerna gjort en systematisk uppföljning av sina insatser till våldsutsatta kvinnor. Men det finns stora skillnader mellan kommunerna. 10 procent av stadsdelarna i Malmö stad har följt upp jämfört med drygt 70 procent av stadsdelarna i Stockholms stad.

Jämförelserna visar också att en stor del av kommunerna inte har tagit reda på hur många kvinnor det är som utsätts för våld. Sett över hela landet har knappt var tredje kommun inventerat antalet drabbade under 2011, men resultaten varierar kraftigt mellan länen. I Jönköpings län har drygt 70 procent av de svarande kommunerna gjort en sådan inventering. Motsvarande siffra för kommunerna i Värmland är knappt 15 procent.

– Att veta omfattningen av problemen är centralt när kommunerna ska fördela resurser och säkerställa att de har beredskap för att möta de drabbades behov, säger Åsa Frostfeldt.

Syftet med öppna jämförelser är att bidra till kommunernas utveckling av arbetet med brottsoffer. Resultatet bygger på en enkät till kommuner och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Svarsfrekvensen var 83 procent. Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.