/
/
/

Bättre redskap för att kartlägga överbeläggningar

den 4 maj 2012 kl. 09:30 Nyhet

För att förbättra mätning och rapportering av överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter på landets sjukhus har Socialstyrelsen definierat centrala begrepp som ska öka möjligheterna att göra nationella jämförelser.

Vad betyder det att en patient är utlokaliserad? När råder överbeläggning på ett sjukhus, och hur mäter man det? Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges kommuner och landsting tagit fram nya indikatorer som baseras på definitioner av begreppen överbeläggning, utlokaliserad patient och utskrivningsklar patient.

– Det är viktigt att definiera begreppen och indikatorer eftersom det är en förutsättning för att mätningarna och inrapporteringen ska ske på ett likartat sätt, men ansvaret för att bedöma antalet disponibla vårdplatser ligger på vårdgivarna, säger Milan Knezevic, utredare på Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering.

Bedöma behov

För att öka patientsäkerheten och minska antalet vårdskador ska landstingen bli bättre på att bedöma behovet av disponibla vårdplatser. Ett led i detta är att utveckla hälso- och sjukvårdens möjligheter att göra jämförelser.

– Socialstyrelsens mål är att i höst kunna presentera en modell för hur överbeläggningar och utlokaliserade patienter ska följas upp och utvärderas på nationell nivå, säger Milan Knezevic.

Miljoner att fördela

Sveriges kommuner och landsting, SKL, och staten har enats om en prestationsbaserad ersättning för patientsäkerhetsarbete i landstingen. 100 miljoner kronor finns att fördela mellan de landsting som senast den 30 september mäter antalet överbeläggningar på alla slutenvårdsavdelningar på alla sjukhus. Inrapporteringen ska ske till en nationell databas, och detta ska ske enligt fastställda definitioner som framgår av Socialstyrelsens termbank.

– Det handlar om att ge vården redskap för att utvecklas. En nationell enhetlig uppföljning av överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter skapar bättre förutsättningar för att fördela resurser och avväga behov såväl inom som mellan sjukhus. Dessutom möjliggörs också ett kunskapsutbyte mellan sjukhusen i hur man kan arbeta med de bakomliggande orsakerna för att överbeläggningar uppstår, säger Marie Lawrence, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering.

Kontakt

Milan Knezevic
075-247 38 64

Marie Lawrence
075-247 35 06

Mer hos oss

Överbeläggningar