/
/

Nyheter maj 2012

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under maj 2012.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nationell tillsyn visar på brister i vården och omsorgen om äldre 2012-05-31 10:00

  Många av de äldreboenden som Socialstyrelsen granskat utifrån ett riskbaserat urval lever inte upp till de krav som ställs i lagar och förordningar om vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsen fann brister i 78 procent av de äldreboenden som granskades under 2011. Det visar delrapporten Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre.

 • Bristande uppföljning av insatser till våldsutsatta kvinnor och barn 2012-05-31 09:00

  Nästan alla kommuner kan ge råd och stöd och erbjuda skyddat boende till våldsutsatta kvinnor. Men samtidigt är det bara var tredje kommun som systematiskt följer upp sina insatser. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser inom området.

 • Inga entydiga skillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg 2012-05-30 09:00

  Det går inte att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg. Däremot har storleken på den enhet som utför olika insatser till äldre betydelse. Äldre som bor i små särskilda boenden är nöjdare än de som bor i stora boenden, visar en rapport från Socialstyrelsen.

 • Många kommuner saknar rutiner för att hindra att barn vräks 2012-05-29 08:00

  Endast fyra av tio kommuner har idag rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. Men resultatet visar också att ett utvecklingsarbete pågår i många kommuner.

 • Tre sjukhus får tillstånd att bedriva rikssjukvård 2012-05-23 17:00

  Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och St Eriks ögonsjukhus i Stockholm får bedriva rikssjukvård för att behandla medfödd ögonstarr hos barn. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge får som enda sjukhus i landet utföra ingrepp för att behandla foster i livsmodern. Det har Rikssjukvårdsnämnden beslutat.

 • Kortare väntetid för nya patienter i vården 2012-05-23 09:00

  Socialstyrelsens utvärdering av vårdgarantin och kömiljarden visar att tillgängligheten i vården har förbättrats för nya patienter mellan 2009 och 2011.

 • Förebygga frakturer kan spara 200 miljoner kronor 2012-05-22 10:25

  Med rätt diagnostik och behandling kan sjukvården förebygga många fler frakturer skriver Socialstyrelsen i nya Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Det skulle både minska människors lidande och spara in på sjukvårdens kostnader.

 • Mer jämlik vård med nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012-05-22

  Debattartikel av Per Johansson, projektledare, med flera i Läkartidningen den 22 maj 2012.

 • Utsatta elever mår sämre på högpresterande skolor 2012-05-16 10:00

  Barn som inte bor med sina föräldrar lider oftare av psykisk ohälsa och är mer utsatta för mobbning om de går på högpresterande skolor. Det visar en rapport från Socialstyrelsen om elevers psykiska hälsa.

 • Utredare föreslår fyra nya myndigheter 2012-05-15 14:00

  Lägg ned tio befintliga och skapa fyra nya statliga myndigheter för vård och omsorg. Det föreslår regeringens utredare Stefan Carlsson i ett betänkande den 15 maj.

 • Inga ändringar av riktlinjer för vård vid depression och ångest 2012-05-15 10:37

  Socialstyrelsen har inte ändrat sina rekommendationer i Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, men myndigheten har heller inte skickat signaler om att landstingen bör upphöra med psykodynamisk terapi.

 • Socialstyrelsen ger ut rekommendationer om antibiotikaresistenta pneumokocker 2012-05-14 15:55

  Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin är ett betydande hot mot folkhälsan. Under åren har olika åtgärder för att hindra spridningen av dessa bakterier satts in och nu ger Socialstyrelsen ut rekommendationer för att få en likartad handläggning över hela landet.

 • Stora skillnader i läkemedelsgenomgångar 2012-05-12

  Debattartikel av Lars-Erik Holm, generaldirektör, och Marianne Lidbrink, projektledare för Äldreguiden, i Nya Wermlands Tidningen den 12 maj 2011.

 • Samhällets kostnader för läkemedel minskar 2012 2012-05-11 09:30

  Under 2012 väntas samhällets kostnader för receptbelagda läkemedel minska förhållandevis kraftigt. Detta framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om läkemedelsförsäljningen i Sverige.

 • Tonårsaborterna fortsätter att minska 2012-05-10 10:20

  Antalet tonårsaborter fortsätter att minska i Sverige. Under 2011 gjordes 19,8 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med året innan.

 • Fler äldre får olämpliga läkemedel 2012-05-08 10:00

  Allt fler personer som är över 80 år behandlas med läkemedel som är direkt olämpliga. Samtidigt erbjuds fler äldre en årlig genomgång av sin läkemedelsbehandling, visar nya siffror i Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats.

 • Placerade barn misslyckas i skolan 2012-05-04 13:01

  Debattartikel av Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen, och Helén Ängmo, överdirektör på Skolverket, i Svenska Dagbladet den 9 november 2011.

 • Bättre redskap för att kartlägga överbeläggningar 2012-05-04 09:30

  För att förbättra mätning och rapportering av överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter på landets sjukhus har Socialstyrelsen definierat centrala begrepp som ska öka möjligheterna att göra nationella jämförelser.