/
/
/

Stadig ökning av placerade tonårspojkar

den 20 juni 2012 kl. 14:50 Nyhet

Antalet barn och unga som placeras eller tas omhand i exempelvis familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) fortsätter att öka. 2011 stod pojkar i åldern 13-17 för nästan hela ökningen. En viktig förklaring är den växande gruppen ensamkommande flyktingbarn.

Socialstyrelsens statistik över kommunernas insatser för barn och unga har visat ökande trender under en följd av år. Störst har ökningen varit för pojkar i åldern 13-17 år. Andelen som påbörjat en placering av alla 13–17-åriga pojkar har gått från en halv procent 2005 till 1,4 procent 2011. Medan kurvorna planade ut för andra grupper 2011 fortsatte ökningen bland tonårspojkar under 18.

Pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller med okänd vårdnadshavare står för största delen av ökningen i gruppen. Därmed finns det med all säkerhet en koppling till ökningen av ensamkommande flyktingbarn under senare år, även om denna grupp inte registreras särskilt i statistiken.

Drygt 26 000 barn och unga var placerade eller omhändertagna någon gång under 2011. Det motsvarar 1,1 procent av alla i åldersgruppen 0-20 år. Bland 13–17-åringar var 2,2 procent placerade eller omhändertagna någon gång under året.

Statistiken gäller kommunernas insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Den tar upp vård med placering, som främst sker i familjehem eller HVB, men även omedelbart omhändertagande enligt LVU, liksom öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen. Uppgifter för både kommuner, län och landet som helhet redovisas.

Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) är vanligast. Sju av tio heldygnsinsatser som pågick den 1 november 2011 var SoL-insatser, övriga var enligt LVU. När det gäller LVU finns uppgifter om grund för insatsen. Brister i hemmiljön var grund för 73 procent av LVU-insatserna den 1 november, den unges eget beteende för 22 procent, medan 5 procent av insatserna hade sin grund i både hemmiljö och eget beteende. Ju högre ålder desto större del av insatserna sker på grund av eget beteende. Eget beteende är också en vanligare grund för insats bland pojkar än bland flickor.