/
/
/

Skyddet för placerade barn förstärks

den 28 juni 2012 kl. 09:30 Pressmeddelande

Inga barn ska riskera att fara illa i familjehem som inte är tillräckligt utredda. Genom Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd skärps bland annat kraven på hur socialtjänsten ska utreda familjehemmen. Alla placerade barn ska också få bättre information och möjlighet att komma till tals.

– Socialtjänsten ska helt enkelt bli en bättre förälder, säger utredaren Berith Josefsson.

De senaste åren har flera brister rapporterats i vården av barn och unga som placerats i familjehem, jourhem och hem för vård och boende. Till exempel besöks inte barnen tillräckligt ofta och socialtjänsten saknar struktur för planering och uppföljning av bland annat barnens hälsa och skolgång. Många familjehemsföräldrar upplever också att de får för lite stöd och utbildning.

Lägre utbildning och sämre hälsa

– Fortfarande förekommer det missförhållanden i samhällsvården. Vi vet också att placerade barn generellt sett har lägre utbildning, sämre hälsa och sociala förhållanden som vuxna. Samhället måste se till att barnen har det bra under placeringen och får bättre förutsättningar i vuxenlivet, säger utredaren Berith Josefsson.

Som ett led i att stärka barnens skydd och rättigheter har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd. De tydliggör socialnämndens ansvar för att planera och följa upp att placerade barn har det bra och utvecklas väl. Socialtjänsten blir bland annat skyldig att via intervjuer, hembesök och referenser utreda familjehemmens lämplighet. Faktorer som undersöks är till exempel familjens bakgrund, livssituation och levnadsvanor, boendemiljö, personliga förutsättningar och möjligheten att ägna tid och engagemang åt det placerade barnet.

Barnet ska vara delaktigt

Socialstyrelsens nya regler ligger i linje med regeringens lagrådsremiss för att stärka placerade barns rättigheter. Reglerna innebär bland annat att vikten av barnets egen delaktighet och möjlighet att komma till tals tydliggörs. Barnet ska veta varför det har placerats, förses med kontaktuppgifter till sin socialsekreterare, informeras om sina rättigheter och möjligheten att kontakta Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

– Barnet ska också kunna få hjälp av socialnämnden även efter att placeringen upphört, till exempel med boende, sysselsättning och ekonomi. I likhet med vanliga föräldrar måste socialnämnden bli en förälder som bryr sig och hjälper placerade ungdomar till en god start i vuxenlivet, säger enhetschefen Barbro Rohdin.

De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 oktober.

De nya föreskrifterna ingår i ett regeringsuppdrag att ta fram ett program för trygg och säker vård för barn som är placerade i familjehem, jourhem eller HVB-hem. I programmet ingår även en handbok för socialtjänstens handläggning, en vägledning om hur socialtjänsten tillsammans med andra bör arbeta för placerade barns hälsa och utbildning som tas fram i samarbete med Skolverket, samt utbildningsmaterial för familjehem och jourhem. Dessa produkter publiceras senare.