/
/
/

Bristande uppföljning drabbar personer med funktionsnedsättning

den 14 juni 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande

Bara 11 procent av kommunerna följer upp alla beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom ett år. ”Människor som har svårt att göra sina röster hörda riskerar att drabbas när ingen kontrollerar att insatserna fungerar” säger utredaren Staffan Söderberg som också konstaterar att 12 procent av gruppbostäderna har för många boende.

I undersökningen ”Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2012” har Socialstyrelsen samlat in uppgifter om bland annat LSS-insatserna bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet. Jämförelser görs mellan både kommuner, stadsdelar och enheter. 80 procent av de som får insatserna har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Uppföljning en skyldighet

Jämförelserna visar att endast 11 procent av kommunerna följer upp samtliga sina beslut om bostad enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, inom ett år. För daglig verksamhet är motsvarande andel 13 procent.

– Det är problematiskt eftersom kommunerna är skyldiga att följa upp sina beslut. Det krävs för att kontrollera insatsens kvalitet och se till att den enskilde verkligen får sina behov tillgodosedda, säger Staffan Söderberg.

Var i landet man bor spelar också roll eftersom de regionala skillnaderna är stora. I exempelvis Västernorrland följer ingen kommun upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år, medan 28 procent av kommunerna och stadsdelarna gör det i Stockholms län.

Ett positivt resultat är att 42 procent av kommunerna och stadsdelarna har haft personer som gått vidare från daglig verksamhet till antingen skyddat arbete eller arbete på den öppna arbetsmarknaden under 2011.

För stora gruppbostäder

Jämförelserna visar också att 12 procent av gruppbostäderna har 7 boende eller fler, trots Socialstyrelsens rekommendation om 3-5 boende. Med något undantag är det kommunala gruppbostäder som är för stora. Små grupper är viktigt för att individen ska känna trygghet och knyta an till övriga boende och personalen.

– Att 12 procent av gruppbostäderna har sju eller fler boende är inte bra. Målet är att undvika en institutionell miljö. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att bo och leva så likt andra människor som möjligt, säger Staffan Söderberg.

I de öppna jämförelserna har Socialstyrelsen ställt en rad frågor kring kommunernas LSS-insatser. Syftet är att kommuner och enskilda utförare själva ska analysera resultaten och se vad som bör prioriteras och förbättras. Sammanlagt har drygt 23 000 personer insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, och drygt 31 000 deltar i daglig verksamhet. De öppna jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.