/
/
/

Arbetet med våldsutsatta barn behöver förbättras

den 18 juni 2012 kl. 09:30 Nyhet

Årligen sjukhusvårdas 3 000 barn efter övergrepp. Polisen tar emot 19 100 anmälningar om barnmisshandel. För att arbetet med våldsutsatta barn ska bli bättre måste kunskap och erfarenhet samordnas och sätten att arbeta utvecklas. Det skriver Socialstyrelsen till regeringen och föreslår att myndigheten får ansvar för den nationella samordningen.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt vilka verksamheter som har kunskap om våld mot barn. Det handlar om misshandel, psykiskt våld, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld, bevittnande av våld eller kränkande behandling. I uppdraget ingick också att analysera behovet av att peka ut en aktör med samlat nationellt ansvar.

Barnahus viktig kunskapskälla

Kartläggningen visar bland annat att en viktig källa till kunskap är landets drygt 30 barnahus. Där samverkar kommuner, landsting och stat kring barn som bevittnat våld eller själva misstänks vara utsatta för brott mot liv, hälsa, frid och frihet, sexualbrott eller kvinnlig könsstympning.

– I dag är kunskapen utspridd på flera händer. Tanken är att den nationella samordning som vi föreslår ska sammanställa barnahusens kunskap, aktuell forskning och erfarenheter från de yrkesgrupper som arbetar med våldsutsatta barn. Målet är att arbetet ska baseras på bättre grunder och att alla barn, oberoende av var i landet de bor, ska få det stöd de behöver, säger utredare Pär Alexandersson.

Effektiv samordning hos myndighet

Den nationella samordningen ska se till att de som arbetar med våldsutsatta barn enkelt kan få tillgång till aktuell och relevant kunskap. Det kan handla om kunskapsöversikter, vägledningar och utbildningsmaterial. Några områden där kunskap efterfrågas är samtal med barn om våld och val av metoder och arbetssätt för att ge våldsutsatta barn skydd och stöd. Kunskapen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Vi tror att samordningen blir effektivast om en nationell myndighet får uppdraget, och vi föreslår regeringen att Socialstyrelsen blir den myndigheten. En nationell myndighet har förutsättningar att säkerställa att arbetet blir långsiktigt och får genomslag i hela landet, säger Pär Alexandersson.

I arbetet med kartläggningen har Socialstyrelsen gjort intervjuer och skickat enkäter till bland annat kommunernas socialtjänster, olika forskargrupper, Rädda barnen, BRIS med flera organisationer.

Fakta om våld mot barn

  • Årligen vårdas i genomsnitt cirka 3 000 barn vid sjukhus efter att ha utsatts för övergrepp. Majoriteten är äldre än 12 år.
  • Under 2011 kontaktades BRIS av drygt 3 300 barn som berättade om fysisk misshandel, psykisk misshandel och sexuella övergrepp.
  • 2011 polisanmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år.
  • 2011 polisanmäldes 2 990 våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år, 91 procent av dessa avsåg våldtäkt på flickor och 9 procent avsåg pojkar.
  • 2010 gjordes uppskattningsvis cirka 140 000 anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Anmälningarna avsåg 60 000 barn och ledde till att 30 000 utredningar inleddes.

Kontakt

Pär Alexandersson
Utredare
(nås via presstjänsten)
075-247 30 05

Mer hos oss

Barn som far illa