/
/
/

Rekommendationer för åldersbedömning av ensamkommande barn

den 26 juni 2012 kl. 09:00 Nyhet

Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer om medicinsk åldersbedömning för ensamkommande barn som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Målet är att minska risken för att barn felaktigt bedöms vara över 18 år.

I de fall det råder osäkerhet om ett ensamkommande barn är under eller över 18 år kan Migrationsverket erbjuda en medicinsk åldersbedömning. För den som bedöms vara vuxen får detta bland annat konsekvenser för boendet, den rättsliga ställningen gentemot myndigheter och rätten till god man. Av EU:s asylprocedurdirektiv framgår att medlemsstaterna får använda sig av läkarundersökningar för att fastställa åldern på ensamkommande barn i samband med prövning av asylansökan.

Bristande tillförlitlighet

Socialstyrelsens roll är att ge stöd och vägledning om lämpliga metoder för åldersbedömningar. Av de metoder som idag används, anser Socialstyrelsen att ingen är helt tillförlitlig. Bedömningar görs bland annat utifrån psykosociala metoder och/eller medicinska metoder såsom röntgen av skelettets mognad och tändernas utveckling samt undersökning av barnläkare.

– Idag är risken för felbedömningar alltför stor. Bland annat används ibland enbart ovetenskapliga metoder som utseendebedömning, vilket är oacceptabelt. Vid radiologiska undersökningar av skelettets mognad och tändernas utveckling måste man alltid tänka på att resultatet har en felmarginal på mellan 2 och 4 år. De nya rekommendationerna ska bidra till att minska risken för att ensamkommande barn får sin ålder uppskriven på otillräckligt underlag, säger utredarna Katarina Munier och Elis Envall på Socialstyrelsen.

Krav på objektivitet och rättssäkerhet

Socialstyrelsen anser det vara skäligt att samhället genomför medicinska åldersbedömningar när det råder väsentlig tveksamhet om den uppgivna åldern. Åldersbedömningarna måste då uppfylla krav på objektivitet, vetenskaplighet, kvalitet och rättssäkerhet.

Socialstyrelsen rekommenderar därför bland annat att:

  • Medicinska åldersbedömningar som rutin bör inledas med en läkarundersökning och kompletteras med röntgenundersökningar av handskelett och tänder.
  • Beräkningen av sannolikheten att en person är över 18 år bör genomföras med samma sannolikhetsberäkningar som i andra medicinska sammanhang, det vill säga med 95 procents sannolikhet.
  • Medicinska behov som identifieras i samband med åldersbedömningen bör följas upp och tillgodoses så att det enskilda barnet får den vård som behövs.
  • Särskilda standardiserade protokoll för begäran om medicinsk åldersbedömning och för utlåtanden bör användas.
  • Läkarundersökningarna och de radiologiska undersökningarna bör genomföras av specialister vid ett begränsat antal kliniker.
  • En samlad medicinsk bedömning bör göras centralt av specialister och sakkunniga vid en eller ett par institut.

Socialstyrelsen vill också informera om att de allmänna råden (SOSFS 1993:11) om medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn kommer att upphävas inom kort.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05