/
/
/

Myndigheter anmäler inte trots att barn behöver skydd

den 31 januari 2012 kl. 10:00 Nyhet

Socialstyrelsen har utrett hur myndigheterna har agerat i nitton fall där barn avlidit till följd av brott. Syftet är att förebygga att barn far illa. I rapporten konstateras att hälso- och sjukvård, skola, och förskola ibland brister i sin anmälningsskyldighet.

Socialstyrelsen har utrett hur myndigheterna har agerat i nitton fall där barn avlidit till följd av brott. Syftet är att förebygga att barn far illa. I rapporten konstateras att hälso- och sjukvård, skola, och förskola ibland brister i sin anmälningsskyldighet.

Sedan 2008 ska Socialstyrelsen utreda fall enligt den så kallade Lex-Bobby, lagen om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott mm. För att en utredning ska inledas krävs bland annat att barnet haft behov av skydd och att det finns en dom som har vunnit laga kraft och inte längre går att överklaga.

– Vi har kunnat se att anmälningsskyldigheten inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Alla fall når helt enkelt inte socialtjänsterna, men även när en anmälan görs finns brister i hanteringen, säger Anna Ericsson, Socialstyrelsens utredare.

Långsam utredning

När en anmälan kommer till socialtjänsten bör en så kallad förhandsbedömning ske. Därefter ska socialnämnden ta ställning till om en utredning ska inledas, allvaret i anmälan avgör hur skyndsamt. Utredningen ska vara slutförd inom fyra månader.

– Vi ser att det inte alltid görs utredningar till skydd för barn, trots att det finns tecken på att barn befinner sig i en utsatt situation. Ibland går det också för långsamt att inleda och slutföra utredningar. Det är ett misslyckande för samhället när barn dör till följd av brott, säger Mary Nilsson, enhetschef på Socialstyrelsen.

I de granskade fallen har psykisk sjukdom och annan ohälsa varit vanligt förekommande hos förövaren. Ett annat mönster är att familjen eller någon av föräldrarna har varit ensamma och isolerade, utan fungerande socialt nätverk. Det förekommer separationer med följande vårdnadstvister och andra relationsproblem. Även ekonomiska problem och arbetslöshet finns med som faktorer i de granskade fallen.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten, när de kommer i kontakt med personer i dessa situationer, uppmärksammar om det finns barn i personens närhet som kan behöva skydd eller stöd. Detta är man skyldig att ta reda på, säger Anna Ericsson.

Flytt kan innebära risk

I några av de granskade fallen har det förekommit att familjen har flyttat upprepade gånger. Socialstyrelsen betonar därför socialnämndens skyldighet att anmäla till den nya kommunen om nämnden där kan behöva ingripa till ett barns skydd.

– Underlåtenhet att anmäla när en familj med barn som har behov av insatser flyttar kan i vissa fall ha bidragit till att barn inte fått det skydd och stöd som de haft behov av, säger Mary Nilsson.

Kontakt

Anna Ericsson
075-247 33 69

Mary Nilsson
075-247 39 86