/
/
/

Psykiskt sjuka äldre missgynnas i vården

den 13 februari 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Psykiskt sjuka äldre får inte tillgång till specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård i samma utsträckning som yngre personer. Det är också ytterst ovanligt att äldre personer erbjuds samtalsbehandling som till exempel KBT. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre personer är minst lika vanlig som hos yngre. Socialstyrelsen uppskattar att mellan 12 till 15 procent av befolkningen över 65 år har depression. Även ångestsjukdomar bland äldre är vanligt och förekommer ofta tillsammans med depression.

Enligt rapporten förskriver vården i hög grad psykofarmaka till äldre personer.

– Däremot är det väldigt ovanligt med någon form av samtalsbehandling som till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT, säger utredaren Peter Salmi.

Även om många äldre överbehandlas med läkemedel förekommer det också underbehandling i vissa fall.

– Det kan verka paradoxalt, men vi ser att det är relativt vanligt att äldre inte behandlas med psykofarmaka. Studien visar att av de äldre som begick självmord tenderade färre ha fått behandling med antidepressiva och antipsykotiska läkemedel än övriga personer, säger utredaren Peter Salmi.

Socialstyrelsens undersökning visar bland annat att:

  • Andelen personer som år 2010 vårdades för en psykisk sjukdom inom den specialiserade öppen- eller slutenvården var lägst bland de som var 65 år och äldre.
  • Äldre personer använder regelbundet psykofarmaka i betydligt högre utsträckning än yngre personer. Det var cirka fem gånger vanligare för män och kvinnor i den äldsta åldersgruppen – 85 år och äldre – att hämta ut tre olika psykofarmaka än för åldersgruppen 18–64 år.
  • Många äldre behandlas med direkt olämpliga psykofarmaka som ångestdämpande och sömnmedel, som ökar risken för biverkningar i form av minnesstörningar och fallolyckor.
  • Män som är 85 år och äldre har en större risk att begå självmord. Det finns också en förhöjd självmordsrisk för kvinnor i åldersgruppen 65 till 74 år.

Enligt rapporten erbjuds långtifrån alla psykiskt sjuka äldre personer vård inom psykiatrin.

– En sannolik förklaring är att specialistpsykiatrin inte specialiserat sig på just psykiskt sjuka äldre. Många av dessa äldre får istället behandling inom primärvården, äldreomsorgen eller på olika somatiska kliniker, säger avdelningschef Petra Otterblad Olausson.

– Som situationen ser ut idag missgynnas äldre personer med psykisk sjukdom och riskerar att inte få den vård de behöver. Det är viktigt att specialistpsykiatrin ökar sin kompetens om äldres behov och att man förmedlar denna kunskapen ut i organisationen gentemot till exempel primärvården, säger Petra Otterblad Olausson.

Kontakt

Peter Salmi
075-247 38 87

Petra Otterblad Olausson
Nås via presstjänsten
075-247 30 05