/
/
/

Få sjuksköterskor specialiserade på vård av äldre

den 14 februari 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Bara 1,6 procent av de sjuksköterskor som arbetar inom vården och omsorgen om äldre är specialutbildade inom vård av äldre. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har genomfört.

Svenska folket blir allt äldre. Idag är 494 000 invånare över 80 år och siffran beräknas vara nära 800 000 år 2030, vilket ställer krav på att de yrkesgrupper som arbetar inom primärvården och äldreomsorgen har goda kunskaper om äldre personers hälsa och sjukdomar.

Samtidigt finns det idag tydliga kompetensbrister när det gäller vård och omsorg om äldre. Ett exempel är kompetensen hos de sjuksköterskor som arbetar inom vården och omsorgen om äldre. Av 12 316 sjuksköterskor är det bara 197 sjuksköterskor – eller 1,6 procent – som har läst ett påbyggnadsår och är specialiserade inom vård av äldre.

Socialstyrelsen har i en tidigare rapport visat att det finns liknande kompetensbrister hos många läkare.

– Men det gäller i allra högsta grad även andra yrkesgrupper som socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och psykologer, säger utredaren Frida Nobel.

Socialstyrelsen pekar på att det framför allt är inom två ämnen – geriatrik och gerontologi – som yrkesgrupperna behöver förbättra sin kompetens. Geriatrik är det ämnesområde som handlar om åldrandets sjukdomar och äldre patienters komplexa sjukdomsbild. Gerontologi handlar om det naturliga åldrandet.

– Det borde vara en självklarhet att all personal som möter äldre i sin vardag har gått en grundkurs i geriatrik och gerontologi. Men så är det inte idag. Frågan om kompetens är en av vården och omsorgens allra största utmaningar. Det handlar om att ge kvalificerat stöd och hjälp till en växande äldre befolkning, säger Lars-Erik Holm, som är generaldirektör för Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen anser i rapporten att det bland annat är angeläget att

  • Öka andelen sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning i vård av äldre. Dessutom bör fler yrkesgrupper som till exempel socionomer ges möjlighet till vidareutbildning i geriatrik och gerontologi.
  • Innehållet i grundutbildningarna i de olika högskolegrupperna ses över för att säkerställa att behovet av kompetens inom geriatrik och gerontologi motsvarar patienternas, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens behov.
  • Huvudmännen tar ställning till hur man kan utveckla och stimulera karriärvägar inom vård och omsorg. Detta gäller särskilt yrkesgrupperna sjuksköterska och socionom, men även övriga högskolegrupper.

Kontakt

Frida Nobel
075-247 34 89

Lars-Erik Holm
Nås genom presstjänsten
075-247 30 05

Ladda ner eller beställ

Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi

Mer hos oss

Äldre