/
/
/

Alkoholmissbruket ökar bland äldre

den 1 februari 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Andelen äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar. Det gäller främst kvinnor. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga lägesrapport inom vård och omsorg.

Rapporten beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige. Den pekar på att behovet av vård och stöd ökar bland vissa grupper i samhället.

Ett exempel är att allt fler äldre dricker för mycket alkohol och riskerar att bli beroende. Andelen patienter i åldern 60 – 79 år som vårdas med en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har ökat kraftigt under perioden 2000 – 2010. Ökningen uppgår till 45 procent för både män och kvinnor. Dessutom dör allt fler äldre med en diagnos som kan relateras till alkohol.

– Alkoholmissbruk bland äldre ser ut att vara ett växande problem. Vi har en ny generation pensionärer som har högre alkoholkonsumtion än tidigare. Särskilt äldre kvinnor verkar dricka mer jämfört med tidigare. Detta är en utmaning för beroendevården som i stort sett saknar behandlingsprogram för äldre, säger Eva Wallin som är enhetschef vid Socialstyrelsen.

Enligt rapporten ökar även behandlingen med centralstimulerande läkemedel mot adhd kraftigt bland både pojkar och flickor. Pojkar och yngre män står för 80 procent av alla uthämtade recept.

Andelen pojkar som hämtar ut adhd-läkemedel är högst i åldern 10–14 år. År 2010 fick i genomsnitt 3,2 procent av pojkarna i den åldersgruppen adhd-läkemedel utskrivet av läkare. Motsvarande siffra för flickorna var 1,3 procent. Men det finns stora skillnader mellan länen och andelen pojkar som hämtade ut adhd-läkemedel varierade mellan 1,7 och 6 procent.

– Samtidigt vet vi att alla barn som diagnostiseras för adhd inte behöver läkemedel och det är därför svårt att bedöma om det finns en överförskrivning eller en underförskrivning, säger Karin Flyckt som är projektledare på Socialstyrelsen.

Flera slutsatser i Lägesrapport 2012 är att:

  • Kostnaderna för heldygnsplaceringar av barn och unga har minskat med 6 procent under de senaste fem åren. Även kostnaden per vårddygn har minskat något. Minskningen kan ha flera orsaker, till exempel att kommunerna fördelar mindre resurser till hem för vård eller boende (HVB) än tidigare eller att kommunernas upphandlingar har blivit mer kostnadseffektiva.
  • Äldre med goda inkomster köper i ökad utsträckning tjänster på den privata marknaden med skatteavdrag – RUT-avdrag. Samtidigt avstår äldre med små inkomster ibland från hemtjänst eftersom de tycker att avgiften är för hög och många tar istället hjälp av anhöriga.
  • Andelen ensamstående mödrar som får ekonomiskt bistånd ökar och år 2010 fick 24 procent av denna grupp ekonomiskt bistånd någon gång under året.

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 35 75

Eva Wallin
075-247 34 70

Ladda ner eller beställ

Lägesrapport 2012

Mer hos oss

Missbruk och beroende (ANDTS)