/
/
/

Teckenekonomi på HVB saknar bevisad effekt

den 13 december 2012 kl. 10:00 Nyhet

Teckenekonomi, en behandlingsmetod för att förändra någons beteende i positiv riktning med hjälp av ”poäng”, förekommer på flera HVB-hem. Men en ny rapport visar att det saknas bevis för att metoden har effekt på placerade ungdomars beteende. I vissa fall har metoden även använts på fel sätt, vilket inneburit kränkningar och bestraffningar.

Barn och unga som riskerar att fara illa på grund av sitt eget beteende eller hemmiljön kan placeras på hem för vård eller boende, HVB. Där används ibland metoden teckenekonomi som ett system för att bevaka och belöna ungas beteende. Önskvärt beteende belönas med så kallade ”tokens” eller poäng, som kan lösas in mot något som de unga gärna vill ha. Det kan till exempel handla om pengar eller roliga aktiviteter.

Ingen bevisad effekt

Men enligt en ny systematisk forskningsöversikt från Socialstyrelsen finns det i dagsläget inte något vetenskapligt stöd för att behandlingsmetoden verkligen fungerar.

– Vår genomgång visar att inga aktuella forskningsstudier kan bekräfta att teckenekonomi har någon effekt på de placerade ungdomarnas beteende, säger utredaren Alexandra Snellman.

Socialstyrelsens juridiska genomgång tydliggör att inga behandlingsmetoder, inklusive teckenekonomi, får innehålla inslag av tvång, kränkningar eller bestraffningar. Socialstyrelsens tillsyn har dock visat att detta ibland förekommit på HVB-hem som tillämpat teckenekonomi, vilket skulle kunna tyda på bristfälliga kunskaper om behandlingsmetoden.

Riskerar att förlora poäng

– Bestraffningarna kan exempelvis vara att den unge förlorar sina insamlade poäng, utesluts från social samvaro eller nekas kontakt med närstående, säger Alexandra Snellman.

Lagen säger också att varje placerat barn ska ha en behandlingsplan. Precis som vid andra insatser och åtgärder på HVB ska det när teckenekonomi används alltid göras en individuell planering, anpassning och uppföljning för varje barn.

Kontakt

Alexandra Snellman
utredare
075-247 39 61

Presstjänsten
075-247 30 05