Stora skillnader i landstingens hjärnskaderehabilitering

den 19 december 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Patienter med traumatisk hjärnskada får olika rehabilitering beroende på vilket landsting de vänder sig till. Många landsting saknar vissa av de personalkategorier som krävs för att rehabiliteringen ska bli fullgod.

Socialstyrelsen har för första gången kartlagt landstingens och regionernas rehabilitering för personer med medelsvår till svår traumatisk hjärnskada.

Under 2011 vårdades omkring 7 000 patienter med den här diagnosen i slutenvården och närmare 4 000 i den specialiserade öppenvården. Det framgår av undersökningen att det är stora skillnader mellan olika landsting när det gäller vilken vård dessa patienter erbjuds.
Endast hälften av landstingen anger att alla verksamheter som är involverade i rehabiliteringen inom slutenvården har tillgång till psykologer, neuropsykologer och dietister.

Så mycket som var fjärde landsting tycker att de endast till liten del eller inte alls kan tillgodose behovet av specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin. När det gäller insatser från kuratorer, logopeder, dietister och psykologer eller neuropsykologer är det ännu fler landsting som upplever att de till liten del eller inte alls kan tillgodose behoven. Tillgången till expertis är något bättre inom slutenvården än inom öppenvården.

– Det här är allvarligt. Många landsting behöver se över vilka kompetenser som inte finns i tillräcklig grad. För att personer med traumatisk hjärnskada ska få en jämlik vård bör möjligheten att få tillgång till insatser från relevanta kompetenser inte variera beroende på var man får sin rehabilitering, säger Christina Broman, projektledare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har vidare funnit att många landsting saknar riktlinjer när det gäller vilka personer som ska få tillgång till rehabilitering. Inom vissa landsting påverkas rehabiliteringen av om patienter som är äldre än 65 år är yrkesverksamma eller inte.

– Den enskildes behov och förutsättningar att tillgodogöra sig insatserna bör avgöra var rehabiliteringen ska ske istället för att enbart baseras på den enskildes ålder eller om personen är yrkesverksam eller inte, säger Christina Broman.

Slutsatsen är att det finns många områden som landstingen behöver utveckla. Hos flera landsting saknas styrdokument för verksamheter som arbetar med rehabiliteringen liksom riktlinjer för prioriteringar.

– Bristen på den här typen av styrdokument innebär en otydlighet för patienter och anhöriga. Det kan också betyda att det blir en ökad risk för godtyckliga bedömningar av vilka personer som ska få tillgång till rehabilitering, säger Marie Lawrence, enhetschef på Socialstyrelsen.

Kartläggningen har genomförts under 2012 och den baseras på en enkätundersökning till landstingen och regionerna samt på data från Socialstyrelsens patientregister.

Fakta
De vanligaste anledningarna till traumatisk hjärnskada är fallolyckor, för äldre personer, medan trafikolyckor dominerar bland de som är yngre. Även våld, slag mot huvudet, kan orsaka traumatisk hjärnskada. Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor.

Kontakt

Christina Broman
projektledare
075-247 40 60

Marie Lawrence
enhetschef
075-247 35 06

Presstjänsten
075-247 30 05