/
/
/

Så tycker de äldre om äldreomsorgen

den 20 december 2012 kl. 08:15 Nyhet

För fjärde gången har Socialstyrelsen undersökt äldres uppfattning om hemtjänst och särskilt boende. Resultaten bygger på en enkätundersökning från år 2012 som omfattar knappt 95 000 personer med hemtjänst och särskilt boende.

Äldres egen uppfattning om den vård och omsorg de får är helt central för att få en bild av vårdens och omsorgens kvalitet. Denna undersökning är ett verktyg för att följa upp hur väl äldreomsorgen i landets kommuner möter de äldres behov och önskemål.

Några resultat från årets undersökning:

  • 88 procent av de äldre med hemtjänst och 80 procent med särskilt boende uppger att de överlag är ganska eller mycket nöjda med sin omsorg. Ungefär lika många svarar också att de känner sig trygga. 
  • 22 procent av de som har hemtjänst svarar att de inte kan påverka vilka tider personalen ska hjälpa dem. Motsvarande andel bland de som bor på särskilt boende är 25 procent. 
  • 26 procent med särskilt boende tycker att möjligheterna att komma ut är ganska eller mycket dåliga.
  • 40 procent med särskilt boende anser att de inte får den hjälp med träning som de behöver, något som är viktigt för att förebygga fallolyckor. 
  • Mer än 90 procent tycker att personalens bemötande är bra, och nästan lika många har förtroende för de flesta i personalen. Samtidigt svarar 3 procent av de äldre som bor i särskilt boende att de känt sig kränkta av personal flera gånger det senaste året. Ungefär 16 procent uppger att det har hänt någon gång. Motsvarande andelar bland personer med hemtjänst är 2 procent respektive 10 procent.
  • Ju sämre hälsa den äldre har, desto mindre nöjd är man med hemtjänsten eller det särskilda boendet.

Socialstyrelsen kommer under 2013 att göra ytterligare analyser utifrån rapportens resultat. Bland annat kommer vi att mer ingående analysera vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Det är också angeläget att kommunerna analyserar sina egna resultat och använder sig av dem i kvalitetsutvecklingen av äldreomsorgen.