/
/
/

Kunskap om primärvårdens innehåll och kvalitet behövs

den 21 december 2012 kl. 15:00 Nyhet

Trots att primärvården står för drygt hälften av vårdinsatserna inom hälso- och sjukvården finns idag ingen möjlighet att på nationell nivå få information om hur den bedrivs. Socialstyrelsen har därför föreslagit regeringen att primärvården ska börja lämna uppgifter till det nationella patientregistret.

– Vi vet idag vad slutenvården och den öppna specialiserade vården levererar, eftersom de sedan 1987 är skyldiga att bidra till patientregistret. Men primärvården är fortfarande ett svart hål när det gäller kunskap om vårdens innehåll och kvalitet. Det gäller alla vårdinsatser, inklusive den hjälp som ska erbjudas patienter som vill ändra sina levnadsvanor, säger generaldirektör Lars-Erik Holm.

Tack vare det nationella patientregistret har Socialstyrelsen kunnat beskriva och värdera den specialiserade vårdens kvalitet och effektivitet – om den lever upp till kraven på att vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, tillgänglig och jämlik. Detta arbete är ett viktigt underlag för vårdens eget kvalitetsarbete.

Ohälsosamma levnadsvanor ligger bakom 20 procent av all sjukdom och alla för tidiga dödsfall i Sverige.

– Syftet med att samla in uppgifter från primärvården är att kunna utvärdera, jämföra och bidra till vårdens utveckling på en rad olika områden, bland annat det sjukdomsförebyggande. Registret är till för att utvärdera vårdens verksamhet, inte att följa enskilda patienter, säger Lars-Erik Holm.

Det finns många exempel där Socialstyrelsen har uppmärksammat brister i vården som rör bland annat socioekonomisk ojämlikhet och sett mycket stora regionala variationer i vårdens kvalitet. Genom att synliggöra även primärvården kan hela vårdkedjan belysas.

– Socialstyrelsen har lång erfarenhet av att hantera nationella register. De är omgärdade med ett mycket omfattande regelverk som syftar till att värna om de enskildas integritet. Uppgifterna i patientregistret skyddas av ett mycket starkt sekretesskydd, säger Petra Otterblad Olausson, chef för avdelningen för statistik och utvärdering.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Mer hos oss

Patientregistret