/
/
/

Kommunernas anhörigstöd behöver utvecklas

den 21 december 2012 kl. 10:00 Nyhet

Äldreomsorgen i fyra av tio kommuner saknar rutiner för att uppmärksamma de anhörigas behov av stöd. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen presenterar i dag.

Sedan 2009 är kommunerna skyldiga att erbjuda stöd till personer som vårdar eller hjälper en närstående på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionshinder. Socialstyrelsen har för tredje året i rad utvärderat vilken effekt den lagstadgade bestämmelsen fått. Resultaten redovisas på kommunnivå.

– Det är positivt att många kommuner kan erbjuda serviceinsatser i form av avlösning, samtalskontakt och anhöriggrupper, och att de satsar på att utveckla anhörigstödet. Men samtidigt vittnar många om att det är svårt att nå fram till de anhöriga med erbjudanden om stöd. För att lagstiftningen ska få fullt genomslag måste kommunerna bli bättre på att tidigt fånga upp vad de anhöriga behöver, säger Lennarth Johansson, utredare på Socialstyrelsen.

Utvärderingen visar att drygt 40 procent av kommunerna inte har arbetat in bestämmelsen om anhörigstöd i sina riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen. Motsvarande siffror inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen är nästan 60 respektive närmare 80 procent. Det innebär exempelvis att de inte har tagit fram rutiner för att utreda de anhörigas situation eller för att informera om vilken hjälp de kan få.

– Att regelbundet hjälpa någon som står en nära kan påverka såväl hälsan som möjligheterna att arbeta och träffa vänner. För att anhöriga ska få rätt stöd är det viktigt att kommunen har rutiner för att fråga den anhörige hur han eller hon har det, och om kommunen kan göra något för att underlätta vardagen. Det borde vara en självklar del när socialtjänsten bedömer vilken hjälp den som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättningar ska få, säger Lennarth Johansson.

Rapporten bygger på enkäter till landets kommuner och till stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, där de redovisar hur de arbetar för att tillämpa lagstiftningen.

Fakta
Runt 1,3 miljoner svenskar beräknas idag vårda eller hjälpa en närstående, enligt en kartläggning som Socialstyrelsen gjorde tidigare i år. I dag finns det inga uppgifter om hur många av dem som faktiskt har fått anhörigstöd från sin kommun. Men i kartläggningen svarade 15 procent att de inte har fått hjälp trots att de vill ha det. Bland dem som ger omsorg mer än 11 timmar i veckan var andelen runt 25 procent.