/
/
/

Nästan var femte vuxen ger omsorg till en närstående

den 31 augusti 2012 kl. 09:15 Nyhet

Runt 1,3 miljoner svenskar vårdar eller stödjer någon närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder. Socialstyrelsens kartläggning visar också att uppskattningsvis 100 000 personer behövt lämna jobbet eller gå ner i arbetstid till följd av att ge sådan omsorg.

Omsorg till en närstående kan exempelvis handla om personlig omvårdnad och tillsyn eller att hjälpa till med praktiska sysslor och ekonomi. Socialstyrelsens studie av hur många som ger omsorg till en närstående, och vilka konsekvenser det får, är den första i sitt slag.

– Kartläggningen visar att anhörigas omsorg om äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionshinder har en samhällsbärande funktion. Utan insatser från familj, grannar och vänner skulle inte samhället klara av att tillgodose befolkningens behov av vård och omsorg, säger Susanna Dellans, utredare på Socialstyrelsen.

Hälften av de som ger omsorg är 45–64 år och merparten av dem hjälper sina föräldrar. Det är också vanligt att 65–80-åringar tar hand om sina makar och att 30–44-åringar ger omsorg till sina barn eller föräldrar. Det är något fler kvinnor än män som ger regelbunden omsorg, 20 respektive 16 procent.

Påverkar möjligheterna att arbeta

Sammanlagt är två tredjedelar av omsorgsgivarna mellan 18 och 64 år. Uppskattningsvis 70 000 i den gruppen har behövt gå ner i arbetstid och drygt 29 000 har blivit tvungna att lämna sina arbeten helt. Konsekvenserna är störst bland 30–44-åringarna.

– Mer än var tionde omsorgsgivare i yrkesaktiv ålder uppger att deras möjligheter att arbeta har försämrats av att de ger omsorg. Vi kommer att utreda vidare vilka orsaker som ligger bakom och om det är självvalt, säger Susanna Dellans.

De flesta vill att samhället har huvudansvaret

Enligt undersökningen tycker majoriteten av de som ger omsorg att det ofta eller alltid känns bra. Samtidigt upplever drygt 20 procent att det ofta eller alltid är psykiskt påfrestande.

– Att vara med och ta hand om en förälder, släkting eller ett barn som inte klarar sig på egen hand är självklart för de flesta. Men många önskar att samhället skulle ta ett större ansvar. Det är viktigt att vården och omsorgen uppmärksammar de anhörigas situation tidigt och erbjuder stöd, säger Ann Holmberg, enhetschef på Socialstyrelsen.

Bland omsorgsgivarna anser 60 procent att samhället borde ha huvudansvaret för att de närstående får den omsorg de behöver. Betydligt färre, 35 procent, uppfattar att det är så i dag.

Anhöriga har rätt att söka stöd

Kommunerna är sedan 2009 skyldiga att erbjuda stöd till dem som vårdar och hjälper en närstående, exempelvis i form av avlösning, utbildning eller samtal. Endast en fjärdedel av omsorgsgivarna känner till den nya bestämmelsen.

Kartläggning bygger på en enkät till 15 000 slumpvis utvalda personer över 18 år, varav 8 200 svarade. Utifrån det stora materialet kommer Socialstyrelsen att närmare analysera vilka konsekvenser omsorg till närstående får för hälsan, livskvaliteten och möjligheterna att arbeta och studera.

Kontakt

Susanna Dellans
Utredare
075-247 38 78

Ann Holmberg
Enhetschef
075-247 33 32

Lennarth Johansson
Utredare
075-247 32 61