/
/
/

Lägre kvalitet på boenden för ensamkommande flyktingbarn

den 27 april 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande

Hem för vård eller boende, HVB, för ensamkommande flyktingbarn har fler brister än andra HVB. Det finns genomgående skillnader i kvaliteten när det gäller hur boendena dokumenterar, gör barnen delaktiga och samarbetar med socialnämnderna. Det visar Socialstyrelsens Tillsynsrapport 2012.

Barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet får det allt bättre och de flesta är nöjda. Det visar Socialstyrelsens granskning av landets samtliga hem för vård och boende, HVB, boenden med särskild service för barn och unga samt SiS ungdomshem. Resultaten av mer än 1 600 inspektioner och nästan 3 000 samtal med barn och unga presenteras i Tillsynsrapport 2012 – hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Men tillsynen visar också att landets 146 HVB för barn och unga som kommit ensamma till Sverige för att söka asyl i genomsnitt inte håller samma kvalitet som andra HVB.

– Våra jämförelser visar att boenden för ensamkommande barn har fler brister än andra boenden. Vi ser allvarligt på de brister vi upptäcker, oavsett vilken verksamhet det gäller, men barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar är en särskilt utsatt grupp. Resultaten visar på vikten av en fortsatt heltäckande och systematisk granskning av landets HVB, säger Per-Anders Sunesson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Mindre samarbete kring ensamkommande barn

Tillsynen visar att HVB för ensamkommande barn och unga generellt är något sämre än andra boenden på att planera och följa upp de hjälp- och stödinsatser barnen behöver. Barnen i de hemmen är också i mindre utsträckning delaktiga i hur deras insatser ska genomföras. Det har även framkommit stora skillnader i hur boendena samarbetar med kommunernas socialnämnder, som har det övergripande ansvaret för barnen:

  • Endast 42 procent av HVB för ensamkommande flyktingbarn samverkar alltid med nämnden när de upprättar en plan för hur hjälp- och stödinsatser ska genomföras. Motsvarande andel bland de övriga hemmen är 68 procent.
  • 52 procent av boendena för ensamkommande barn har gemensamma uppföljningsmöten med nämnden, jämfört med 86 procent av andra HVB.
  • 69 procent av boendena för ensamkommande ger alltid barnen förutsättningar för att ha kontakt med sin socialsekreterare. Andelen barn och unga som har sådana förutsättningar i vanliga HVB uppgår till 82 procent.

– Bra samverkan med socialnämnden är en förutsättning för att barnen ska få det stöd och inflytande som de har rätt till. Socialsekreteraren ska hålla kontakt med varje barn och ta reda på hur det går. Det är särskilt viktigt för dem som saknar föräldrar som kan bevaka deras intressen, säger Gunilla Westerdahl, utredare på Socialstyrelsen.

Vårdklagomål och lex Sarah – andra områden i rapporten

Tillsynsrapport 2012 sammanfattar resultaten av merparten av all tillsyn som Socialstyrelsen genomförde under 2011. Rapporten innehåller exempelvis en analys av enskildas klagomål på hälso- och sjukvården fördelat på bland annat län, ålder, kön och vårdform. Rapporten beskriver även tillsynen av anordnare av personlig assistans, kommunernas arbete med våld mot kvinnor och barn samt anmälningar enligt lex Sarah.