/
/
/

Boendestöd är nu den vanligaste SoL-insatsen för personer med funktionsnedsättning

den 19 april 2012 kl. 15:40 Nyhet

Den 1 oktober 2011 hade 45 900 personer under 65 års ålder med funktionsnedsättning minst en insats enligt socialtjänstlagen från sin kommun. Hemtjänst i ordinärt boende har tidigare varit den vanligaste insatsen, men nu är det fler som får boendestöd.

Det visar ny statistik från Socialstyrelsen som samlats in från kommunerna, och avser personer under 65 år med funktionsnedsättning som var beviljade någon insats enligt socialtjänstlagen den 1 oktober 2011.

Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper, bland annat personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet kan vara både praktiskt och socialt, och syftet är att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Det var 17 500 personer under 65 år som hade boendestöd den 1 oktober 2011.

Antalet med den här insatsen har ökat med över 60 procent på fyra år; vid mätningen i oktober 2007 hade 10 600 personer under 65 boendestöd. Samtidigt har antalet med den andra stora insatsen, hemtjänst i ordinärt boende, legat stabilt och var 16 600 den 1 oktober 2011. 

– Vi har sett att allt fler vårdas för psykisk ohälsa. Ökningen av boendestödet kan vara ett tecken på att detta slår igenom också i socialtjänstens verksamhet, säger Karin Flyckt, utredare vid Socialstyrelsen.

Ungefär lika många kvinnor som män under 65 års ålder har boendestöd, medan det är fler kvinnor än män som har hemtjänst. Antalet personer med hemtjänst ökar kraftigt med stigande ålder, medan boendestödet har en jämnare åldersfördelning. Den största gruppen, 27 procent, är 45-54 år.

– Vi kommer att fortsätta följa vilka grupper det är som får boendestöd och andra insatser, inte minst i våra återkommande lägesrapporter om hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger Karin Flyckt.

Övriga resultat

Det var 5 900 personer under 65 års ålder som hade dagverksamhet den 1 oktober 2011, och 4 100 som hade kontaktperson eller kontaktfamilj. Jämfört med mätningen den 1 april 2011 är det i princip oförändrat, men jämfört med 2007 har dessa insatser ökat med en fjärdedel. 4 300 personer under 65 bodde i särskilt boende den 1 oktober 2011, ungefär lika många som vid andra mätningar sedan 2007.

Annan statistikpublicering

Tidigare i år har vi presenterat statistik om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och om kommunernas insatser till äldre enligt socialtjänstlagen i oktober 2011. Resultaten av nästa mätning av SoL-insatser för personer med funktionsnedsättning, som avser den 1 april 2012, presenteras den 24 oktober.