/
/
/

Undernäring ger onödigt lidande och dyr vård

den 1 september 2011 kl. 09:00 Pressmeddelande

Mer än var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring, bland äldre kroniskt sjuka är närmre hälften undernärda. Socialstyrelsen kräver att vården snabbare upptäcker och behandlar dessa patienter. Kostnaderna som problemet orsakar ligger i nivå med dem för övervikt och fetma, men har länge underskattats.

– Alla vinner på att vi tar krafttag för att minska undernäringen. Vi kan få kortare vårdtider, färre dödsfall, minskat lidande och piggare människor med förstärkta immunförsvar och färre infektioner, säger Socialstyrelsens medicinalråd och utredare Torsten Mossberg.

Vägledning till vården

Socialstyrelsen kommer därför med en vägledning till hälso- och sjukvården om hur sjukdomsrelaterad undernäring ska förebyggas och behandlas. Senare i höst kommer också en föreskrift som ska garantera patienter en säker vård av hög kvalitet, där vårdgivaren blir ansvarig att tidigt hitta de undernärda patienterna, eller dem som löper risk för undernäring, samt att åtgärda problemet.

– Mat är medicin. Många tänker inte på hur stor betydelse den faktiskt har för att en människa ska överleva. Vården är ofta så inriktad på diagnos och läkemedel att man inte inser vikten av väl avvägd och korrekt näringstillförsel för att behandlingen i sin helhet ska lyckas, säger Torsten Mossberg.

Viktig del i behandlingen

Ålder och vissa kroniska sjukdomstillstånd ökar risken för undernäring.

– Många äldre med exempelvis reumatism eller kol får en ökad energiomsättning och därmed ett större behov av näring. Även vid kirurgiska ingrepp eller strålbehandling är kosten viktig för återhämtningen, i synnerhet om man är äldre. Man kan både verka förvirrad och ha en lägre medvetandegrad om man är undernärd. Detta vill vi öka kännedomen om, säger Torsten Mossberg.

Vägledningen och föreskriften tar fasta på att klinisk nutrition är en minst lika betydelsefull del av den medicinska behandlingen som andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser.

– Detta är varken komplicerat eller dyrt att åtgärda. En lätt förstärkning av kosten eller näringstillförsel i form av dropp och aktiva insatser från personal i vården är det som behövs. Därför rekommenderar vi att man skapar system för att diagnostisera undernäring vid de första kontakterna med patienten, säger Torsten Mossberg.

Kontakt

Torsten Mossberg
075-247 30 33

Ladda ner eller beställ

Näring för god vård och omsorg

Mer hos oss

Hälso- och sjukvård