/
/
/

Färre vårdas till följd av självskador och våld

den 29 september 2011 kl. 11:00 Nyhet

Antalet personer som vårdas inlagda på sjukhus på grund av självtillfogade skador eller våld har minskat de senaste åren, efter att ha ökat under större delen av 2000-talet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen över skador och förgiftningar som behandlades i sluten vård 2010.

En viss minskning vad gäller självskador och våld märktes under 2009, och nu visar det sig att trenden fortsatt under 2010.

– Det här är skador som är klart vanligast bland unga människor – självskador bland unga kvinnor och våldsskador bland unga män, säger Ellen Lundqvist, utredare vid Socialstyrelsen. Och det är också bland de unga som vi ser de största minskningarna.

Andelen kvinnor i åldern 15-24 som slutenvårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling har minskat från över 310 till 270 per 100 000 de senaste två åren, och på tre år har andelen män i samma åldrar som varit inlagda efter att ha utsatts för övergrepp (våld) minskat från 140 till 110 per 100 000.

Rapporten Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2010 redovisar statistik över personer som vårdats inskrivna på sjukhus med en huvuddiagnos i kategorin Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller med en angiven yttre orsak till sjukdom eller död, och som skrivits ut under 2010. Det är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

– Men självdestruktiva handlingar och övergrepp är långt ifrån de vanligaste orsakerna till skador, fortsätter Ellen Lundqvist. Fem procent av de patienter som hade en angiven yttre orsak 2010 hade skadat sig själva avsiktligt – oftast genom förgiftning med läkemedel – och knappt två procent hade utsatts för våld.

Vanligast är istället fallolyckor. Nästan hälften, 46 procent, av dem som slutenvårdades med angiven yttre orsak 2010 hade råkat ut för detta. Här är det de äldre som är mest utsatta. Fallskadorna har legat på en konstant nivå under hela 2000-talet.

Transportolyckor är en skadeorsak där antalet vårdade minskat under hela 2000-talet. Också här har minskningen de senaste åren varit störst bland de mest utsatta – de unga männen. Knappt sju procent av de slutenvårdspatienter som hade en angiven yttre orsak 2010 hade varit med om en transportolycka.

Totalt uppgick antalet utskrivna personer med skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som huvuddiagnos till cirka 120 000 under förra året. På motsvarande sätt uppgick antalet utskrivna personer med angiven yttre orsak till sjukdom och död till drygt 150 000.

Kontakt

Ellen Lundqvist
075-247 39 45

Anders Tennlind
075-247 32 20