/
/
/

Stora regionala skillnader i väntetider för cancerpatienter

den 30 november 2011 kl. 11:00 Nyhet

Det finns stora regionala skillnader i väntetid inom cancervården. Det visar Socialstyrelsens nya rapport Väntetider inom cancervården - från remiss till behandlingsstart. Den visar även på behovet av data som gör det möjligt att följa ett och samma vårdförlopp även om vården delvis sker över landstingsgränserna.

Socialstyrelsen har gjort en första nationell mätning av tiden mellan remiss till behandling för tio cancerdiagnoser. Mätningen som gjorts med hjälp av sjukvårdens kvalitetsregister ska ligga till grund för framtida uppföljningar av patientens väg genom vården.

Olika lång väntetid beroende på landsting och diagnos

Av resultatet framgår det att det är stora regionala variationer i väntetid för de studerade cancerdiagnoserna. För de flesta diagnoserna är den genomsnittliga väntetiden mellan 1,5 till 2,5 gånger så lång i det landsting som har den längsta tiden jämfört med det landsting som har den kortaste tiden. För lungcancer är skillnaden mellan längsta och kortaste tid drygt 3 gånger och för malignt melanom är skillnaden drygt 4 gånger. Den allra största skillnaden finns för de män som har en metastaserad prostatacancer, där är skillnaden mellan den kortaste och den längsta medianväntetiden 8,5 gånger.

– Väntetiden bör vara så kort som möjligt eftersom det vid cancer i de allra flesta fall är viktigt att snabbt komma igång med behandlingen. Väntetiden påverkar såväl sjukdomens förlopp som prognosen och resultat. För den som drabbas innebär tiden från misstanke till behandling också stor oro och att lindra denna är också ett viktigt mål för sjukvården säger Marianne Hanning, utredare.

Viktigt med gemensamma termer och begrepp för att kunna följa patienten

Rapporten visar också att det är viktigt att ta fram och fastslå nationella termer och begrepp inom detta område. Målet är att kunna följa patientens väg genom vården via landstingens vårdadministrativa system.

Socialstyrelsen planerar en ny mätning hösten 2012.

Kontakt

Marianne Hanning
075-247 30 00