/
/
/

Samlad information om ledningssystem för kvalitet, lex Sarah och lex Maria

den 18 november 2011 kl. 14:20 Nyhet

Den 1 januari 2012 träder nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Nu samordnas informationen om föreskrifterna om ledningssystem med informationen om tillämpningen av de nya regelverken om lex Sarah och lex Maria. Målet är att Socialstyrelsen ska kunna erbjuda målgrupperna ett sammanhållet stöd.

– Eftersom de tre regelverken tillsammans reglerar det systematiska kvalitetsarbetet och skyldigheterna att rapportera och anmäla missförhållanden och vårdskador, så tycker vi att det finns stora fördelar med att samordna det stödmaterial vi tar fram, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

I slutet av 2011 kommer ett meddelandeblad samt ytterligare information kring föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att publiceras på den externa webbplatsen. Därutöver så kommer utbildningsmaterial om lex Sarah publiceras.

Samtidigt fortsätter ett arbete med att samla ihop erfarenheter utifrån de frågor och synpunkter som kommer från allmänhet och profession i anslutning till publicerat material. Planen är att dessa sedan ska utgöra ett underlag i arbetet med att ta fram handböcker till föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och för lex Sarah. Detta innebär att handböckerna blir senarelagda jämfört med tidigare information och att de nu beräknas vara klara i maj 2012. Parallellt utarbetas nya föreskrifter om lex Maria som beräknas träda i kraft under våren 2012.