/
/
/

Stora variationer i väntetider på akuten

den 30 mars 2011 kl. 08:20 Nyhet

Socialstyrelsen har gjort en första nationell jämförelse av väntetiderna på akutmottagningarna vid landets sjukhus. Ett besök på akuten tar i genomsnitt två timmar och 53 minuter från dörr till dörr.

I Sverige görs årligen omkring 2,5 miljoner akuta besök i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram en modell för att nationellt kunna mäta och jämföra väntetider vid sjukhusens akutmottagningar, för närvarande 74 stycken.

Även den tid det tar innan patienten får en läkarbedömning på akuten är ett centralt mått, eftersom detta ofta avgör de fortsatta vårdinsatserna. Av de 41 akutmottagningar som kunde rapportera denna uppgift klarade en mottagning en genomsnittlig tid på 29 minuter, medan det dröjde tre timmar på en annan. Den svenska snittpatienten väntar en timme och 17 minuter på läkarbedömningen.

– Väntetiderna varierar kraftigt, men det är i dag svårt att jämföra skillnader mellan olika mottagningar och landsting. Även om alla mäter väntetider, så mäter de på olika sätt, säger Socialstyrelsen utredare Louise Yngve.

Brist på vårdplatser

Så gott som samtliga landsting i Sverige anser att läkarbemanningen och joursystemet är en orsak till att väntetiderna vid akutmottagningarna blir långa. Andra orsaker som landstingen uppger är att tillströmningen av patienter med mindre allvarliga vårdbehov är stor och att det saknas vårdplatser.

– Målsättningen med vårt arbete är att väntetiderna ska minska genom att vi får en samlad bild och ökade kunskaper. Men vi har också sett i internationella studier att fler kvalitetsindikatorer än kortare väntetider behövs för att värna patientsäkerheten inom akutsjukvården, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Hanning.

Många landsting arbetar till exempel med att utöka samverkan mellan akutmottagningarna och hemsjukvården för att snabbare ta om hand multisjuka äldre patienter.

– Det finns data som visar att ju högre ålder, desto längre tid vistas man på akutmottagningen generellt, säger Marianne Hanning.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05