/
/
/

Ny uppföljning av vårdgaranti och kömiljard

den 31 mars 2011 kl. 08:15 Nyhet

Antalet patienter som står på väntelista för ett specialistbesök eller en operation fortsatte att minska under fjolåret visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Samtidigt finns tecken på att återbesökspatienter, som inte omfattas av vårdgarantin, ibland får vänta länge.

– För nya patienter tycks tillgängligheten inom hälso- och sjukvården ha förbättrats, men det är svårt att få en klar bild av utvecklingen vid uppföljningen av vårdgarantin och kömiljarden bland annat eftersom regelverk och definitioner har ändrats flera gånger, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Hanning.

Sedan första juli 2010 ingår en nationell vårdgaranti i hälso- och sjukvårdslagen, men av lagen framgår inte hur långa väntetiderna maximalt får vara. Detta regleras i överrenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL.Under 2010 gällde att primärvården ska erbjuda patienter kontakt samma dag. Om ett läkarbesök ska göras ska detta erbjudas inom en vecka. Ett första besök hos en specialist ska erbjudas inom 90 dagar från det att remissen utfärdas. Behöver patienten en operation eller annan behandling ska en tid erbjudas inom 90 dagar från det att beslutet fattas, om inte patient och läkare har kommit överrens om annat.

Tecken på undanträngningseffekter

En kritik som har riktats mot vårdgarantin är att den leder till omprioriteringar av patientgrupper med vårdbehov som inte omfattas av den, till exempel återbesökspatienter.

– Genom att vi inlett ett samarbete med landsting som mäter väntetider för återbesökspatienter har vi för första gången haft möjlighet att studera ett empiriskt material och påbörjat en fördjupad analys av de eventuella undanträngningseffekterna, säger Socialstyrelsens utredare Maarten Sengers.

Miljarder baserade på prestation

Siffrorna tyder på att kortvariga undanträngningseffekter kan ha har förekommit inom vissa terapiområden, speciellt inför de avstämningar som legat till grund för fördelningen av kömiljarden. Kömiljarden innebär att en miljard kronor fördelas årligen mellan 2010-2012 till landstingen utifrån hur väl de uppfyllt vårdgarantin.

– Vårt material är hittills allt för begränsat  för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser.  Men bland de patienter som har följts upp ser vi att en ansenlig del som är i behov av regelbundna kontroller eller rehabiliteringsinsatser blir kallade till sina återbesök senare än vad läkaren föreslagit, säger utredaren Maarten Sengers.

Mer uppföljning och kunskap krävs

I dagsläget finns inget belägg för att vårdgarantin och kömiljarden skulle ha lett till mer strukturella former av undanträngning. Sannolikt har tillgängligheten för återbesökspatienter varit dålig sedan lång tid tillbaka, men Socialstyrelsen anser att det är angeläget att detta följs upp på ett mer strukturerat sätt. I rapporten konstateras också att befolkningens kännedom om vårdgarantin är låg. Bäst är den bland kvinnor, medelålders personer med hög utbildning och födda i Sverige eller Norden. Även personal inom vården har låg kunskap om vårdgarantin, och det är enligt Socialstyrelsen bekymmersamt att läkarna intar en avvaktande och splittrad attityd till den.

Kontakt

Marianne Hanning
075-247 36 35

Maarten Sengers
075-247 36 86

Mer hos oss

Vård i rimlig tid