/
/
/

Nya riktlinjer för lungcancervården

den 23 mars 2011 kl. 08:00 Nyhet

Socialstyrelsen publicerar nationella riktlinjer för lungcancervården och tar där upp diagnostiska metoder och behandlingar som sjukvården borde erbjuda alla patienter. De nationella riktlinjerna ska bidra till att lungcancervården blir mer jämlik.

Lungcancer är den cancersjukdom som tar flest liv i Sverige, cirka 3500 varje år. Korrekt diagnostik med rätt utrustning och snabb utredning är två faktorer som kan bidra till att fler personer lever fem år efter att man har fått sjukdomen.

– Idag har det betydelse var man bor om man får del av den bästa diagnostiken och behandlingen eller inte, säger Helena Brändström, som har lett arbetet med att ta fram lungcancerriktlinjerna.

När det gäller diagnostik lyfter Socialstyrelsen till exempel PET-DT i de nationella riktlinjerna. Det är en metod för att undersöka lungan genom att avbilda den. För de som har icke småcellig lungcancer används PET-DT för att bestämma vilken typ av behandling som passar bäst, operation eller cytostatika i kombination med strålbehandling.

Här är skillnaderna mycket stora mellan länen. Det finns län där över 80 procent av patienterna som har icke småcellig lungcancer får undersökningen, medan det i andra län är så få som 5 procent som får den.

– En av orsakerna till skillnaderna är att man inom vissa län inte prioriterar dessa patienter, säger Helena Brändström.

Om alla patienter får genomgå PET-DT kommer kostnaderna för landstingen att öka, men på längre sikt kommer en effektivare vård att till viss del, eller fullt ut, kompensera kostnaden för undersökningen.

En annan åtgärd för att utredningen av lungcancerpatienten ska blir så bra som möjligt är multidisciplinär konferens. I en multidisciplinär konferens gör specialister inom lungmedicin, onkologi, klinisk fysiologi, thoraxkirurgi, patologi, cytologi, bildmedicin, omvårdnad och palliativ medicin en samlad bedömning.

– Multidisciplinär bedömning är något landstingen bör satsa på men i dagsläget varierar både användningen av multidisciplinär konferens och vilka som deltar i den över landet, säger Hans Starkhammar, överläkare på universitetssjukhuset i Linköping, som lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

För att ännu tydligare lyfta fram var det finns förbättringsområden och driva på för en mer jämlik vård introducerar Socialstyrelsen även så kallade målnivåer i de nationella riktlinjerna. Målnivåerna baseras på de tre bästa länen i landet. För varje målnivå är det alltså 3 av 21 län som redan nått målet.

Under 2012 kommer Socialstyrelsen att göra en utvärdering av lungcancervården utifrån indikatorerna och målnivåerna.

Representanter från lungcancersjukvården har bidragit mycket i arbetet med att ta fram riktlinjerna.

– Nu återstår det att vi ute i sjukvården ser till att riktlinjerna följs så att vi kan ge alla personer med lungcancer bästa möjliga vård, säger Hans Starkhammar.