/
/
/

Förtida dödsfall i cancer kan minskas

den 15 mars 2011 kl. 09:15 Nyhet

De skillnader som finns i insjuknande och överlevnad för de tolv vanligaste förekommande cancerformerna i Sverige är större mellan socioekonomiska grupper än regioner. Det visar en ny statistikrapport från Socialstyrelsen. – Vi ser potentiella möjligheter att förbättra cancervården och minska antalet förtida dödsfall, säger utredaren Åsa Klint.

Vad är möjligt att göra för att förhindra att människor insjuknar och dör i cancer? Eller för att förbättra kvaliteten på omhändertagandet av patienterna i vården? Svaren på dessa frågor sökte utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11). För att långsiktigt kunna följa utvecklingen på området samt följa upp effekter av förändringar inom cancervården fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att fastställa utgångsläget för 2010 vad gäller insjuknande och överlevnad efter en cancerdiagnos.

– Alla medborgare ska kunna få likvärdig vård, oavsett bakgrund och bostadsort, därför har vi också kartlagt de socioekonomiska och regionala skillnaderna, förklarar Åsa Klint som projektlett Socialstyrelsens arbete med statistikrapporten.

Förbättringar kan få stor betydelse

Den statistiska modell som utredarna använt sig av visar exempelvis att när man följer en årskull under en femårsperiod skulle potentiellt 3000 förtida dödsfall kunna undvikas om man utjämnar de socioekonomiska skillnaderna.

– Vi vet inte om det beror på sjukvården eller att man i lägre socioekonomiska grupper söker vård senare eller i mindre omfattning. Även olikheter i exponering för riskfaktorer för cancer och livsstil kan påverka. Men vi ser ett behov av skyndsam analys av orsakerna för att se om det finns förbättringar som kan få relativt stor betydelse, säger utredaren Åsa Klint.

Tydliga skillnader

Skillnaderna i överlevnad mellan olika socioekonomiska grupper är tydliga. För var och en av de studerade tumörformerna finns en tydlig gradient med bättre överlevnad i den högsta socioekonomiska gruppen. Dessa skillnader gäller främst den första tiden efter diagnosen, vilket understryker att bakgrunden är komplex. Resultaten antyder att det fortsatta arbetet bland annat måste ta hänsyn till faktorer som påverkar tidpunkten för diagnos, annan allvarlig sjuklighet i befolkningen samt tillgängligheten till behandling och stöd under och efter behandlingen.

I ett nästa steg kommer variationer i överlevnad beroende på cancerns utbredning vid tidpunkten för diagnos att kartläggas för vissa cancerformer. Socialstyrelsen kommer också med en speciell utgåva av Öppna jämförelser av cancersjukvården som kommer att publiceras i september. Nästa år kommer även en Öppna Jämförelser och utvärdering utifrån nationella riktlinjer för cancersjukvården.

Kontakt

Åsa Klint
075-247 37 08