/
/
/

Stöd till kommuner som vill införa värdighetsgarantier

den 20 maj 2011 kl. 12:00 Nyhet

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som beskriver hur kommuner kan arbeta fram lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ska utgå från de etiska värden som ska prägla kommunens äldreomsorg och kunna tillämpas av såväl kommunen som enskild verksamhet.

Vid årsskiftet infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

– Syftet med den och de lokala värdighetsgarantierna är att tydliggöra vilka etiska värden som präglar arbetet och bemötandet i äldreomsorgen, säger Anders Bergh, utredare på Socialstyrelsen.

För att ge kommunerna stöd och inspiration har Socialstyrelsen arbetat fram en vägledning kring hur lokala värdighetsgarantier kan utformas och följas upp. Genom de lokala värdighetsgarantierna gör kommunen utfästelser, till exempel om den enskildes möjlighet till självbestämmande och delaktighet och hur integriteten och privatsfären ska värnas. Garantierna kan även innehålla utfästelser som främjar den enskilde äldres känsla av trygghet och meningsfullhet.

Frivilligt för kommuner att införa värdighetsgarantier

Att införa lokal värdighetsgarantier är frivilligt.

– För de kommuner som väljer att införa värdighetsgarantier innebär det att konkret ge utfästelser om hur äldreomsorgen ska bedrivas, säger Anders Bergh, utredare på Socialstyrelsen och fortsätter:

– Det innebär att den äldre och anhöriga ska känna till garantin, veta hur man klagar i händelse att inte kommunen lever upp till utfästelserna samt att de äldre upplever att klagomålen också tas till vara.

Kommunerna har nu också möjlighet att betala ut kompensation till enskild om man inte levt upp till värdighetsgarantin.

Statsbidrag till kommuner för lokala värdighetsgarantier

De kommuner som vill påbörja arbetet med att utforma lokala värdighetsgarantier kan fram till den 7 juni 2011 ansöka om prestationsersättning hos Socialstyrelsen.